Samenvatting

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de soorten gemeentelijke belastingen, rechten en retributies en de manier waarop de tarieven 2018 tot stand zijn gekomen. De tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffingen zijn berekend op basis van 100% kostendekking. De kosten voor afvalverwerking bij Twence zijn substantieel lager in verband met de nieuwe tariefafspraken met ingang van 2018. De OZB-opbrengst stijgt met 370.000 euro overeenkomstig de afspraak in de Perspectiefnota 2015. Per saldo betekent dit voor een gemiddeld gezin met eigen woning dat de woonlasten in 2018 ten opzichte van 2017 niet stijgen. De woonlasten voor een huurder dalen gemiddeld met 2,7% (13 euro), omdat deze geen OZB betaalt. Van de tarieven en heffingen die hoogstens kostendekkend mogen zijn hebben wij een overzicht gemaakt van de lasten en baten per taakveld. Bij al deze belastingsoorten wordt aan de norm van het dekkingspercentage van maximaal 100% voldaan. Aan de andere kant constateren wij ook dat o.a. de kosten van de dienstverlening niet volledig worden gedekt uit de leges. In ons programma dienstverlening – op weg naar 2020 – is het kostendekkend maken van onze dienstverlening één van de strategische vertrekpunten.