Actuele ontwikkelingen

Onroerende-zaakbelastingen

Het begrotingsbeleid van Almelo is dat de OZB-tarieven worden aangepast met de inflatie, gecorrigeerd met de waardestijging of -daling van het onroerend goed. Voor het jaar 2018 wordt uitgegaan van een indexering van 1,4%. Daarnaast is in de begroting opgenomen een stijging van de OZB opbrengsten conform afspraak bij de Perspectiefnota 2015 van 370.000 euro. Deze stijging wordt gecompenseerd met een verlaging van de afvalstoffenheffing van 260.000 euro in verband met de overgang naar vier-wekelijkse inzameling van restafval. Daarnaast wordt de rioolheffing verlaagd met 110.000 euro door minder water afkoppelen van riolering en verlengen van afschrijvingstermijnen. Omdat de gegevens van de jaarlijkse herwaardering nog niet volledig beschikbaar zijn kunnen de tarieven 2018 nog niet definitief worden vastgesteld.