Samenvatting

De gemeente Almelo voert een pragmatisch grondbeleid. De lopende grondexploitaties hebben een tekort van 29,7 miljoen euro op NCW per 1 januari 2017. Hiervoor is een voorziening getroffen. Daarnaast is bij de jaarrekening 2016 een extra voorziening opgenomen voor de heroriëntatie op de werklocaties van 10,5 miljoen euro. Volgens de geactualiseerde begrotingen zullen de grondexploitaties, bij het opstellen van de jaarrekening 2017, naar verwachting en op basis van de thans gehanteerde uitgangspunten, nagenoeg niet verslechteren dan wel verbeteren.

Op basis van de jaarrekening 2016 zullen de geprognosticeerde inkomsten in 2018 circa 3,5 miljoen euro hoger zijn dan de verwachte investeringen en rente in dat jaar. Daardoor zal de balanswaarde en de financieringsbehoefte van de grondexploitaties (onderhanden werk) op 31 december 2018 circa 3,5 miljoen euro lager zijn dan op 1 januari 2018.