Actuele ontwikkelingen

Grondexploitatiebegrotingen beslaan meestal vele jaren. De nog te maken kosten en opbrengsten worden dus niet per jaar(schijf) begroot. Dat grondexploitatiebegrotingen toch jaarschijven bevatten komt door het in de tijd zetten van de nog te maken kosten en opbrengsten, opdat de rentekosten en de prijsstijgingen berekend kunnen worden.

Op basis van jaarrekening 2016 zullen de geprognosticeerde inkomsten in 2018 circa 3,5 miljoen euro hoger zijn dan de verwachte investeringen plus rente in dat jaar. Hierdoor zal de balanswaarde en de financieringsbehoefte van de grondexploitaties (= onderhanden werk) op 31 december 2018 circa 3,5 miljoen euro lager zijn dan op 1 januari 2018.

De genoemde inkomsten in 2018 zijn, naast enkele bijdragen, gebaseerd op de verkoop van bouwrijpe grond t.b.v.

  • 47 woningen;
  • 2,4 hectare uitgeefbaar bedrijventerrein;
  • 5,8 hectare winkels en bijzondere doeleinden/overige.

Afwijkingen van de huidige begrote resultaten worden verantwoord in de jaarrekening 2017.