Delegatieregister

Samenvatting

De gemeenteraad kan taken en bevoegdheden overdragen aan een ander, bijvoorbeeld aan B en W. Op een aantal gebieden heeft de raad daar toe besloten. Denk aan het afhandelen van WOB verzoeken of het geven van namen aan straten en pleinen. Ieder jaar staat er een geactualiseerd overzicht in de begroting.

Ten opzichte van vorig jaar is het delegatiebesluit voor de bevoegdheid tot uitvoering van de voorbereiding van onteigeningsprocedures uit het register geschrapt, omdat dit besluit niet meer actueel is.

Inleiding

De gemeenteraad van Almelo besloot op 2 december 2014 (Raad1402331) dat een geactualiseerd delegatieregister jaarlijks bij de (beleids)begroting moet worden vastgesteld. De meest actuele versie van het delegatieregister is hieronder opgenomen (Delegatieregister 2018, stand van zaken per 1 oktober 2017).

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Juridische grondslag

Dele-gans

Dele-

gataris

Voorwaarden

Openbaarheid van bestuur (WOB)

1.

Het beslissen op aan de raad gerichte aanvragen en verzoeken op grond van de WOB.

art. 5 en 6 WOB

art. 156 Gemeentewet

Raad

B en W

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

2.

Het besluiten om toepassing te geven aan afdeling 3.4, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, van de Awb.

afd. 3.4 Awb

art. 156 Gemeentewet

Raad

B en W

3.

Het in de gelegenheid stellen van aanvragers, geadresseerden en derde-belanghebbenden, hun zienswijze naar voren te brengen in gevallen bedoeld in artikel 4:7 en 4:8 Awb.

art. 4:7 en 4:8 Awb

art. 156 Gemeentewet

Raad

B en W

4.

Het nemen van verdagingsbesluiten op bij de raad ingediende bezwaarschriften.

art. 4:14 Awb

art. 156 Gemeentewet

Raad

B en W

5.

Het beslissen op een bezwaarschrift als bedoeld in de Awb, indien een hoorzitting achterwege wordt gelaten om één van de in artikel 7:3 Awb genoemde reden.

art. 7:3 Awb

art. 156 Gemeentewet

Raad

B en W

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

6.

Het vaststellen van een exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 Wro

art. 6.12 Wro

art. 2.27 lid 1 Wabo

art. 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht

Indien het exploitatieplan betrekking heeft op een grote afwijking van het bestemmingsplan zoals bedoeld in onderdeel 1 van het raadsbesluit van 18 december 2012 (Raad1200510, zie pagina 18 van de agendabundel)

Verkeer

7.

Het aangeven van bebouwde komgrenzen ingevolge artikel 20a Wegenverkeerswet (WVW)

art. 20a WVW

art. 156 Gemeentewet

Raad

B en W

8.

Een weg onttrekken aan het openbaar verkeer o.g.v. artikel 9 en 11 WVW

art. 9 en 11 WVW

art. 156 Gemeentewet

Actieve informatieplicht richting de raad voorafgaande aan de besluitvorming. Raadsbesluit van 29 januari 2013

(Raad1200689)

Straatnaamgeving en huisnummers

9.

Het geven van namen aan straten, pleinen, parken, buurten en nieuwbouwwijken en het toekennen van huisnummers.

art. 124 lid 1 Grondwet

art. 108, 147 en 156 Gemeentewet

Raad

B en W

De raad stelt de verordening vast en mag kaders stellen m.b.t. de toepassing waarbinnen B en W dient te besluiten. Raadsbesluit van 19 november 2013 (Raad1301022)