Aangenomen moties

Motie

Fractieondersteuning op basis van verkiezingsuitslag Klik hier
Verzoekt de griffie om: In deze richting een nieuwe verordening op de fractieondersteuning op te stellen en deze voor de verkiezingen van maart 2018 in de Raad te laten vaststellen.

Bezuiniging speeltoestellen Klik hier
Draagt het college op om: De bezuiniging op speeltoestellen eenzelfde invulling te geven zoals dat in de gemeente Hengelo is gerealiseerd.

Een nieuwe organisatie (ENO) Klik hier
Verzoekt het college om:

  • Voor 1 april 2018 te komen met een concreet en SMART geformuleerd voorstel ten aanzien van Een Nieuwe Organisatie waarin duidelijk wordt dat de zorg dichter bij de mensen wordt georganiseerd
  • Voor 1 april 2018 duidelijk te maken wat en wie Een Nieuwe Organisatie is en wat de juridische status hiervan is (externe partner, GT, BV van de gemeente, intern etc.)

Wijkgericht werken Klik hier
Verzoekt het college om: voor 1 april 2018 te komen met een concreet en SMART geformuleerd voorstel ten aanzien van een eenduidige visie op wijkgericht werken inclusief de rol van de wijkcentra en Een Nieuwe Organisatie (ENO).

Behoud kwaliteit beheer openbare ruimte Klik hier
Draagt het college op: Te zoeken naar mogelijkheden om de bezuinigingen voor openbare ruimte en groen van in totaal 0,150 miljoen euro per jaar op een andere manier in te vullen dan door de verlaging van de kwaliteit van het onderhoud.

Onderzoek vertrouwen inwoners Klik hier
Besluit: het college op te dragen om een onderzoek te doen naar de oorzaken van het lage vertrouwen onder de inwoners van Almelo, bijvoorbeeld via het Almelo Panel.

Maak Almelo toegankelijk voor iedereen Klik hier
Verzoekt het college om:

  • 1a. Aan de slag te gaan met het VN-Verdrag en nog deze raadsperiode te komen met een overzicht van wat we al doen gekoppeld aan een actieplan waarin door middel van speerpunten en thema’s prioriteiten worden aangegeven over de wijze waarop Almelo de komende jaren expliciet verdere uitvoering gaat geven aan het VN-Verdrag (*).
  • 1b. Bij het maken van dit actieplan de input van ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties zoals de WMO-adviesraad, Interact Contour, Avelijn, de Twentse Zorgcentra, de Seniorenraad e.d. hierin mee te nemen;
  • 1c. T.b.v. hiervan met bovengenoemde organisaties een startconferentie te organiseren hoe het inclusie-beleid in Almelo handen en voeten te gaan geven;
  • 2. Vanaf 1 januari 2018 in nota’s en raadsvoorstellen een paragraaf ‘inclusief beleid’ op te nemen.

Groenbeheer Klik hier
Besluit: Het College van B&W Almelo zal het Werkplein een participatieplan laten opstellen voor WWB gerechtigden om in piekperiodes te helpen in het groenonderhoud en beheer openbare ruimte.

Supermarkt in de binnenstad Klik hier
Besluit het college van B&W op te dragen:

  • In samenwerking met Urban Interest, zich maximaal in te spannen om voor de verkiezingen 2018 een nieuwe supermarkt te contracteren zodat de herontwikkeling van dit blok snel kan starten.
  • De raad hier maandelijks actief over op de hoogte te houden.

Amendement: Afschaffen hondenbelasting Klik hier
Bij de begroting in 2019 een besluit uit te werken waarin de hondenbelasting wordt afgebouwd in maximaal 2 jaar tijd naar 0. Bij de wijze van afbouw nadrukkelijk te voorkomen dat de perceptiekosten op enig moment hoger zouden zijn dan de netto opbrengst.