Samenvatting

We maken af waar we mee beginnen en lossen knelpunten op die we onderweg tegenkomen. We zorgen dat de nieuwe raad in maart 2018 een goede basis heeft om op voort te bouwen. We richten ons op de kaders die u ons meegaf: financieel herstel en focus op de drie hoofdopgaven: saneren&innoveren, transformatie werk&zorg en binnenstad met herwonnen identiteit.
Er is de afgelopen jaren veel gebeurd. We namen verantwoordelijkheid voor een realistisch financieel herstel. In de periode 2010-2017 hebben we 50 miljoen euro structureel en 110 miljoen euro incidenteel bezuinigd. De gemeentelijke organisatie werd verkleind van 800 naar 600 fte terwijl vanaf 2015 de taken van de drie decentralisaties naar de gemeente overgingen. Desondanks hebben we de stad niet kapot bezuinigd. In de binnenstad begint de vastgoedontwikkeling nu vorm te krijgen. Tevens hebben we ons sociale beleid overeind kunnen houden. Niemand valt tussen wal en schip. Willen we dit vasthouden, dan vraagt dit om doorzettingsvermogen, om net als onze inwoners gezamenlijk de schouders onder Almelo te blijven zetten.

Financiële keuzes
We liggen op schema als het gaat om het financieel herstel van onze gemeente. Er is sprake van een meerjarig structureel sluitende begroting en meerjarenraming. Risico’s blijven er de komende jaren ook. Bijvoorbeeld op het niet realiseren van bezuinigingen en tekorten in het Sociaal Domein (bijvoorbeeld de bijstand). De komende jaren hebben we nog een forse bezuinigingsopgave. Voor 2018 is die 3,8 miljoen euro.
Ook hebben we gekeken naar mogelijkheden om tegemoet te komen aan de wensen van de raad. Zo stellen we voor om 0,1 miljoen euro structureel beschikbaar te stellen voor het buitengebied.

Ontwikkeling tarieven
De tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffingen zijn berekend op basis van 100% kostendekking. Hierbij is op te merken dat het tarief voor de afvalstoffenheffing is gedaald met 8%. Het tarief voor rioolrecht is gestegen met 6% zoals afgesproken in het vGRP. De overige tarieven stijgen met een inflatiepercentage van 1,4%. Uitzondering daarop zijn de verhoging van de OZB-opbrengst met 370.000 euro conform afspraak uit de Perspectiefnota 2015 en de tarieven die het rijk vaststelt (rijbewijs, paspoort).
De gemiddelde woonlasten voor burgers met een eigen woning blijven gelijk ten opzichte van vorig jaar. Het totaal van de woonlasten wordt niet verhoogd met het inflatiepercentage.

Saneren en innoveren
Met het financieel herstelplan dat loopt tot 2020, zorgen we ervoor dat Almelo weer financieel gezond wordt. Naast de reguliere budgetbeheersing zetten we in op het verwerven van incidentele middelen. Denk aan mogelijke verkoop aandelen Twente, Enexis en Vitens. We zetten alles op alles om de bezuinigingen voor 2018 te realiseren. Het is wel zo dat het halen van de bezuiniging sourcing onder grote druk staat.
Nieuwe ontwikkelingen pakken we voortvarend op. We stellen met de provincie een ontwikkelconvenant op. Dit convenant is gericht op een lange termijn ontwikkelperspectief en op vergroten van het vertrouwen van inwoners in de gemeente. Het gaat onder andere over het Nieuwstraatkwartier, het versterken van de kwaliteit van bedrijventerreinen en het vergroten van het perspectief van de Almelose arbeidsmarkt.
In het kader van de omgevingswet werken we aan meer ontwikkelvrijheid voor inwoners en ondernemers. We nemen barrières weg en kiezen een integrale aanpak. In het kader van de omgevingsvisie is inmiddels de pilot aanpak leegstand op locatie de Heemde gestart.
De doorontwikkeling van de organisatie is van start gegaan. Door programmatisch en stadsdeelgericht te werken willen we meer dan voorheen werken voor resultaten en effecten in de stad en intensiever interactie aangaan met onze inwoners.

Transformatie werk en zorg
Door de bezuinigingen van het Rijk bij de decentralisaties moet Almelo nu al 7 miljoen euro structureel reserveren om te waarborgen dat mensen adequate zorg krijgen en goede begeleiding ontvangen om weer een baan te vinden. Daarnaast zijn aanvullende maatregelen nodig om de stijgende kosten in het sociaal domein te beperken. Almelo kan de problemen in het sociale domein niet alleen oplossen. Om de transformatie van werk en zorg te laten slagen is echt financiële verlichting nodig van het Rijk.
De tweede fase van de transformatie van werk en zorg gaat in. In de eerste fase ging veel aandacht uit naar het zo goed mogelijk overnemen en invoeren van de nieuwe taken. In de tweede fase komt de focus meer te leggen op vernieuwing van werkwijzen. Zorg- en dienstverlening organiseren we dichterbij de mensen. Op scholen. In de wijken. Bij de huisarts. Het voorkomen van problemen staat centraal in de aanpak.
We zetten het arbeidsmarktbeleid met focus op jongeren en gezinnen met jonge kinderen voort. We nemen extra maatregelen om de uitstroom van kwetsbare groepen uit de bijstand te vergroten en de instroom te beperken.
We versterken de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. O.a. door te kijken naar het ontwikkelen van een integraal scholings- en loopaanbod voor jongeren en werkzoekenden dat meer aansluit bij het economische profiel van Almelo en inspeelt op veranderingen in de economie.

Binnenstad met herwonnen identiteit
We werken aan een aantrekkelijke en onderscheidende binnenstad. De fysieke transformatie krijgt nu vorm. De schop is in de grond. We werken aan Haven Zuid en transformeren het oude stadhuis. Ook verkennen we in 2018 de mogelijkheden voor de derde fase binnenstad.
We stimuleren nieuwe initiatieven op het gebied van leegstand en braakliggende gronden. Partners en ondernemers willen initiatieven ontwikkelen maar geven aan dat ze behoefte hebben aan richting en focus. Samen met hen ontwikkelen we een profiel voor onze binnenstad.