Financiële overzichten

Saldo voor en na bestemming per hoofd taakveld

Hoofd taakveld

Lasten

Baten

Saldo

bestuur en ondersteuning

43.071

194.995

-151.924

veiligheid

5.574

44

5.530

verkeer en vervoer

10.630

537

10.093

economie

5.819

4.043

1.776

onderwijs

8.318

412

7.905

sport, cultuur en recreatie

15.585

369

15.216

sociaal domein

149.164

44.008

105.156

volksgezondheid en milieu

18.137

17.357

781

volkshuisvesting - ro - stedelijke vernieuwing

10.461

9.414

1.047

Saldo voor bestemming

266.758

271.178

-4.420

Mutatie reserves (hoofd taakveld 0)

5.165

745

4.420

Saldo na bestemming

271.923

271.923

0

Geprognosticeerde balans

Activa per 31-12 van het jaar

2017

2018

2019

2020

2021

Vaste activa

(Im)materiële vaste activa

Investering economisch nut

188.656

176.318

173.203

169.697

166.926

Investering maatschappelijk nut

10.533

19.175

21.162

23.122

25.025

Financiële vaste activa

Deelnemingen

848

798

798

798

798

Woningbouwcorporaties

9.223

8.166

7.643

7.177

6.697

Langlopende leningen u/g

39.468

22.332

16.382

15.457

14.857

Overige langlopende uitzettingen

920

920

920

920

920

Vlottende activa

Voorraden

76.274

46.695

40.832

34.024

30.075

Uitzettingen met looptijd < 1 jaar

27.278

25.407

25.407

25.407

25.407

Liquide middelen

370

342

342

342

342

Overlopende activa

13.099

25.485

25.485

25.485

25.485

Passiva per 31-12 van het jaar

2017

2018

2019

2020

2021

Eigen vermogen

Algemene reserves

-15.065

-9.752

-4.120

1.512

7.135

Bestemmingsreserves

16.742

10.400

8.295

7.078

6.078

Nog te bestemmen resultaat

Voorzieningen

21.323

15.127

14.717

14.307

13.898

Vaste schuld met looptijd > 1 jaar

290.334

268.408

232.133

196.508

179.928

Netto vlottende schuld met looptijd < 1 jaar

27.336

12.186

31.880

53.755

60.224

Overlopende passiva

25.999

29.269

29.269

29.269

29.269

Totaal passiva

366.669

325.638

312.174

302.429

296.532

EMU-saldo

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

4.420

6.158

6.158

6.158

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

8.593

8.984

9.903

11.057

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

0

0

0

0

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-14.306

-7.856

-7.366

-7.496

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

0

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord

0

0

0

0

Aankopen van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

0

0

0

0

Baten bouwgrondexploitatie: baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord

0

0

0

0

Lasten op de balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

0

0

0

0

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks tlv de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder een van de bovengenoemde posten

0

0

0

0

Verkoop van effecten

  1. Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
  2. Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

ja

n.n.b.

nee

nee

nee

Berekend EMU-saldo

-1.293

7.286

8.695

9.719

Bedragen x 1.000 euro

Staat van reserves en voorzieningen

Naam reserve
(bedragen * 1.000 euro)

Saldo
1-1-2018

Saldo
1-1-2019

Saldo
1-1-2020

Saldo
1-1-2021

Algemene reserves

Algemene reserve

14.119

12.499

12.704

12.909

Algemeen grondbedrijf

-27.678

-22.251

-16.824

-11.397

Subtotaal algemene reserve

-13.558

-9.751

-4.119

1.513

Bestemmingsreserves

Overlopende werken

6.706

6.421

5.421

4.421

Grote investeringen

236

236

236

236

Bodemverontreiniging

680

680

680

680

Cofinanciering

638

638

Besluit locatiegebonden subsidie

140

140

140

140

ISV 3 2010/2014

244

244

244

244

centrumspaarfonds

1.267

1.800

1.333

1.116

reserve investeringsagenda

1.200

240

240

240

Totaal bestemmingsreserves

11.112

10.400

8.295

7.078

Totaal reserves

-2.447

648

4.175

8.590

Naam voorziening
(bedragen * 1.000 euro)

Saldo
1-1-2018

Saldo
1-1-2019

Saldo
1-1-2020

Saldo
1-1-2021

Verplichtingen

voorziening xl businesspark twente

5.670

5.784

5.897

6.011

voorziening nutvw kerkelanden-oost

287

293

298

304

voorziening nutvw dimence

48

49

50

51

voorziening nutvw hedeman

40

40

41

42

voorziening nutvw leemslagen

154

157

160

164

voorziening nutvw noordflank/waterrijk

845

862

879

896

voorziening nutvw kollenveld

607

619

631

643

voorziening kollenveld

1.224

1.248

1.273

1.297

voorziening nutvw dollegoor

291

297

302

308

voorziening gebiedsgericht grondbeleid

652

652

652

652

voorziening wethouderspensioen

1.052

1.052

1.052

1.052

Subtotaal verplichtingen

10.870

11.053

11.237

11.420

Egalisatie

voorziening riolering egalisatie

1.565

959

353

-253

voorziening afval egalisatie

760

761

761

762

voorziening onderwijs huisvesting

453

453

453

453

Subtotaal egalisatie

2.777

2.172

1.567

962

Derden beklemde middelen

voorziening riolering vervanging

1.667

1.667

1.667

1.667

voorziening sociale recherche

112

124

136

148

voorziening zittend vervoer

111

111

111

111

Subtotaal derden beklemde middelen

1.889

1.901

1.913

1.926

Totaal voorzieningen

15.536

15.127

14.717

14.307