Stand van zaken aangenomen moties

M1 Verbreding A1 tot Azelo vervroegen

Besluit het college op te dragen:

 • Samen met de 13 andere Twentse gemeenten en de provincie Overijssel zo spoedig mogelijk een gezamenlijke lobby op te starten richting de Haagse politiek om de verbreding van de A1 tot aan Azelo direct te laten volgen op de geplande verbreding tot Rijssen (einddatum 2020).
 • En hiermee te beginnen door deze motie met vereende kracht (de Twentse gemeenten en provincie Overijssel) onder de aandacht van de Tweede Kamer en de Minister van I&M te brengen.

Stand van zaken:

De motie is in slechts 6 gemeenten aangenomen. Dat betekent dat aan de voorwaarden van de motie niet is voldaan. Gezamenlijk optrekken richting de provincie lijkt geen haalbare kaart.

Almelo: aangenomen

Borne: niet aangenomen

Dinkelland: aangenomen

Enschede: ingetrokken

Haaksbergen: aangenomen [13 stemmen voor en 5 tegen]

Hellendoorn: aangehouden

Hengelo: verworpen [ met 20 stemmen tegen, 14 stemmen voor.]

Hof van Twente: aangenomen (unaniem)

Losser: niet aangenomen

Oldenzaal: aangenomen

Tubbergen: niet behandeld

Twenterand: niet ingediend

Rijssen-Holten: niet ingediend

Wierden: ingetrokken

M2 Duurzaamheid

Besluit:

 • Het college op te dragen te komen met een duurzaamheidsagenda voor regionaal bedrijventerrein Twente en Nieuwstraatkwartier en dit uit te breiden met XLBusinesspark en het gebied Leemslagen.
 • Verduurzaming van de bedrijvenvoorraad en nieuw te bouwen bedrijven te bespreken met betrokken partijen
 • In contact te treden met RVO inzake nieuwe ISDE-subsidie (die van kracht is geworden van lokale overheden sinds 1 juli 2017).
 • In contact te treden met Energiefonds Overijssel ten behoeve van financiering van de bovenstaande genoemde projecten.
 • In contact te treden met private ontwikkelaars op gebied van duurzame energie projecten.
 • Te komen met economisch rendabele voorstellen voor investeringen in gebouwen, projecten en infrastructuur ter bevordering van duurzaamheid in Almelo.

Stand van zaken:

Er is een nieuwe Agenda Duurzaam Almelo in voorbereiding, als opvolger van het Duurzaamheidsplan 2013 t/m 2016, die samen met de gemeenteraad in Politieke Beraden zal worden opgesteld. Het Nieuwstraatkwartier maakt hiervan onderdeel uit. Planning: najaar 2017.

Voor het opstellen van een specifieke duurzaamheidsagenda voor het BP Twente, XL Businesspark en Leemslagen, naast de Agenda Duurzaam Almelo, is onvoldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar. We willen graag (markt)partijen adviseren, faciliteren en stimuleren om mee te werken de duurzaamheidsdoelen uit de Agenda Duurzaam Almelo te realiseren. De Agenda Duurzaam Almelo biedt daarvoor een integraal platform.

De contacten met onder andere private ontwikkelaars, bedrijfsleven en de provincie Overijssel is een vanzelfsprekend onderdeel van de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen. Recentelijk is daar de Twentse Energie Strategie aan toegevoegd, een samenwerkingsverband met de overige Twentse gemeenten om gezamenlijk de schouders eronder te zetten om de regionale mogelijkheden optimaal te benutten (bijv. grootschalige zonne- en windparken). Waar mogelijk wordt een beroep gedaan op SDE-subsidie.

M4 Samenwerking initiatieven n.a.v. Motiemarkt Initiatief

Draagt het college van Almelo op:

 • Bij deze initiatieven de samenwerking te faciliteren (Op voorwaarde dat het een initiatief van uit de maatschappij is en blijft)
 • Na 2 1/2 jaar te evalueren en effecten te meten om te bezien of het goed functioneert, de gewenste doelen bereikt worden en eventueel verder gefaciliteerd kan worden.

Stand van zaken:

De verwachtingen m.b.t. de motie zijn nog niet voldoende scherp zijn om deze bestuurlijk en ambtelijk goed uit te zetten. Hierbij speelt mede de relatie met de kerngroep initiatieven van de raad. Daarom vindt op 19 september een gesprek plaats met de indieners van de motie.

M6A Lagere afvalstoffenheffing in 2018

Besluit het college op te dragen:

Bij de begroting 2018 te komen met een lagere afvalstoffenheffing zodat de inwoner ook financieel wordt gestimuleerd om afval beter te scheiden.

Stand van zaken:

Het voorstel is om het tarief voor de afvalstoffenheffing voor 2018 met ongeveer 30 euro per huishouden te verlagen naar 247 euro.

M11 Gasloze wijken

Verzoekt het college:

 • Het manifest “aan de slag met wonen zonder aardgas” te ondertekenen
 • Te onderzoeken bij welk (nieuw)bouwprojecten de gasaansluiting kan komen te vervallen;
 • Vanaf nu de regie te nemen in de route naar gasloze wijken in Almelo.

Stand van zaken:

Het Manifest “aan de slag met wonen zonder aardgas” is tijdens de Nationale Klimaattop in 2016 door bijna honderd partijen, zoals provincies, gemeenten, belangenorganisaties en bedrijven, ondertekend en is vervolgens aangeboden aan de regering. Ondertekening van dit manifest is thans niet meer mogelijk. Wel kan besloten worden de uitgangpunten van het Manifest te onderschrijven en te volgen. Dit zal bij de beraadslagingen over de Agenda Duurzaam Almelo aan de orde komen. (zie beantwoording M2, Duurzaamheid). Ter verduidelijking: de term “gasloze wijken” dient naar onze mening te worden gelezen als ‘aardgasloze wijken’.

M14 Hulp zzp’ers en kleine zelfstandigen

Verzoekt het college om:

In gesprek te gaan met Stadsoogst om te onderzoeken of het mogelijk is om een project op te zetten zoals in Groningen en de bevindingen voor de begroting ter beoordeling voor te leggen aan de raad.

Stand van zaken:

De wethouder heeft in een gesprek met Stadsoogst afgesproken dat Stadsoogst zelf gaat verkennen of en op welke manier ze aansluiting kan vinden bij bestaande Almelose netwerken. Op dit moment is dit proces nog niet afgerond. Wij stellen voor de raad per brief over de stand van zaken te informeren.

M18 Verlaging voorrijkosten grofvuil

Besluit:

Bij de volgende begrotingsbehandeling het tarief van de voorrijkosten grof afval in lijn te brengen met de overige Twentse gemeente.

Stand van zaken:

Voorgesteld wordt om het tarief voor 2018 met 20 euro te verlagen. 45 euro is het kostendekkende tarief voor het halen van grof afval. De verlaging van de kosten is meegenomen in de begroting voor de afvalstoffenheffing 2018.

M21 Begrijpelijk taalgebruik energietransitie

Verzoekt het college:

Bij de communicatie over het revolverend fonds voor de verduurzaming begrijpelijk taal te gebruiken en vooral te spreken over concrete maatregelen zoals bijvoorbeeld isolatie, driedubbelglas en zonnepanelen.

Stand van zaken:

Dit spreekt voor zich. In de gevallen waarin gangbare technische termen of vaktermen onvermijdelijk zijn zal dit nader worden toegelicht. Uitgangspunt is begrijpelijk Nederlands.

M22 Entree Nieuwstraat

Draagt het college op:

Te onderzoeken hoe de verkeersveiligheid en uitstraling van de entree van de Nieuwstraat vanaf de spoorzijde verbeterd kunnen worden.

Stand van zaken:

In 2017 en/of 2018 vinden (riool)werkzaamheden plaats in de Nieuwstraat. Dit in het kader van het integraal groot onderhoud programma (IGOP). Voor zover mogelijk, passend binnen de scope en de budgetten, worden verbeteringen direct al toegepast.

Daarnaast is er het programma Nieuwstraatkwartier waar in breder perspectief wordt gekeken naar verbeteringen voor de wijk. In deze mogelijke verbeteringen wordt verdere verkeersveiligheid en de entree van de Nieuwstraat meegenomen. Het programma Nieuwstraatkwartier zal in 2018 nader gespecificeerd worden.

M27 Duurzaamheid en alternatieven

Draagt het college op

 • in overleg te gaan met alle betrokkenen en samen te komen tot het realiseren van de milieudoelstellingen (en zo mogelijk nog meer)
 • als Almelo in de (EU)Regio het voortouw te nemen mbt het realiseren van energieparken met als bronnen de natuur: wind, water, zon, en nog veel meer
 • duurzaam (ver)bouwen met name voor bewoners met de lagere inkomens te regelen met de woningcorporaties, die zo dus ook hun doelen kunnen halen, te beginnen in het Nieuwstraatkwartier

Stand van zaken:

 • Er is een nieuwe Agenda Duurzaam Almelo in voorbereiding (zie M2). De Agenda wordt resultaatgericht en bevat concrete voorstellen voor het realiseren van de duurzame doelen.
 • Almelo doet mee in de Twentse Energie Strategie die is gebaseerd op samenwerking op basis van gelijkwaardigheid.
 • In Almelo is een zonnepark van 20 hectare (of zo mogelijk groter) in voorbereiding. De aanbesteding hiervoor is afgerond. De gunning vindt binnenkort (september/-oktober 2017) plaats.
 • Een onderdeel van de Prestatieafspraken (thema: kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad) met de woningcorporaties is het in standhouden en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en het betaalbaar houden van deze woningen voor de lagere inkomens. Het Nieuwstraatkwartier is hierbij programmatisch nadrukkelijk in beeld.

M31 Visie binnenstad

Verzoekt het college om:

 • te komen tot een visie over de binnenstad en hierbij duidelijk aan te geven wat voor stad we willen zijn en hoe we ons gaan ontwikkelen
 • bij het ontwikkelen van een visie ook mee te nemen of differentiatie de aantrekkelijkheid van de aanloopwegen en de (compacte) binnenstad kan versterken
 • Bij het opmaken van de visie aantoonbaar gebruik te maken van de input van inwoners en ondernemers, het DNA profiel en de Nieuwe Winkelstraat
 • deze visie in de tweede helft van 2017 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad
 • te komen tot een (eventuele) heroverweging mbt kernwinkelgebied

Stand van zaken:

Is verwerkt in de hoofdopgave Binnenstad met herwonnen identiteit.

M36 Duurzame energie via windturbine

Verzoekt het college om:

 • Om na te gaan welke innovatieve vormen van windenergie, zoals de Sheerwind Invelox technologie, voor Almelo kansen bieden voor zowel bedrijfsterreinen, kantoorcomplexen als buurten en of wijken;
 • In overleg te treden met de provincie voor realisatie van kansrijke innovatieve vormen van windenergie;
 • En de raad actief te betrekken bij de verkenning naar kansrijke innovatieve vormen van windenergie

Stand van zaken:

 • In Zeeland is de eerste Sheerwind Invelox Technology-installatie in voorbereiding. De energieproductie hiervan is gebaseerd op een theoretisch model dat zich nu in de praktijk moet gaan bewijzen. Afhankelijk van de resultaten zal worden bepaald of dit voor Almelo interessant en haalbaar is.
 • Het overleg met de provincie over windenergieprojecten loopt al. Dit betreft met name de haalbaarheid van de plaatsing van enkele grote windturbines in het noordoosten. Daarnaast zijn er lokale initiatieven voor pilots met alternatieve (kleinere) windturbines, geschikt voor de randen van de stad en/of bedrijventerreinen. Er is een pilot in voorbereiding voor het XL Park ( met o.a. Cogas, in het kader van ons Duurzaamheidsconvenant).
 • Wij hebben op dit moment niet de financiële ruimte om actief personeel in te zetten of opdrachten uit te zetten voor een verkenning naar kansrijke innovatieve vormen van windenergie.

M39 Motie betreffende het buitengebied

Besluit:

Geeft het college de opdracht om binnen de begroting 2018 op zoek te gaan naar een structureel bedrag van 100.000 euro en deze beschikbaar te stellen voor het buitengebied

Stand van zaken:

Het college heeft in de begroting een bedrag van 100.000 euro voor het buitengebied opgenomen.

M43 Seniorenraad-Signaleringssysteem eenzaamheid ouderen

Verzoekt het college:

 • een kwantitatief onderzoek uit te voeren om verborgen eenzaamheid op te sporen onder alle alleenstaanden vanaf de pensioengerechtigde leeftijd;
 • een signaleringssysteem ontwikkelen dat moet voorkomen dat mensen onopgemerkt blijven als het slecht met hen gaat. Een slimme koppeling van signalen vanuit woningcorporaties, huisartspraktijken, energieleveranciers, waterbedrijven en zorgverzekeraars dat moet gaan leiden tot een alarmsignaal in het wijkteam.

Stand van zaken:

Uitgezocht wordt wat op dit moment aan signalering aanwezig is voor eenzaamheid van ouderen en wat daar conform motie nog op nodig is. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

M45 Verbeteren informatievoorziening vrijwilligersverzekering

Verzoekt het college:

Mantelzorgers en vrijwilligers op een duidelijke manier te informeren over de gemeentelijke vrijwilligersverzekering.

Stand van zaken:

Op de site van onze gemeente is hiervoor informatie opgenomen. In onderstaande link hieronder de actie die ondernomen is om e.e.a. zo toegankelijk mogelijk te maken. De publicatie voorziet in informatie en aanspreekpunt. https://www.almelo.nl/verzekering-voor-vrijwilligers