Transformatie minimabeleid

In de Perspectiefnota 2017 hebben wij afspraken gemaakt over de toekomst van het minimabeleid. Die keuze is gemaakt op basis van een reeks politieke beraden met inwoners uit de doelgroep, betrokken professionals en het bestuur van de stad. Daarin kwam overeenstemming naar voren op de behoefte om de inzet op minima op orde te brengen en te transformeren enerzijds en om, anderzijds, de groei van uitgaven tegen te gaan. Uw raad heeft het college de opdracht gegeven om invulling te geven aan preventief en vroeg signalerend minimabeleid dat uitgaat van maatwerk, een goede aansluiting heeft op andere leefgebieden met minder versnippering in de toegang. Hiermee wordt onze inzet effectiever en voorkomen we zwaardere problematiek. Met de financiële ruimte die daardoor ontstaat kunnen we onze inzet op kinderen in armoede uitbouwen.

Deze opdracht is begrensd met een taakstellend financieel kader. Hierin hebben we onze begroting beter laten aansluiten bij de armoedeproblematiek van de stad. Door de groeiende kosten voor schuldhulpverlening en bewindvoering ontstaat er een spanningsveld, omdat we het niet wenselijk vinden dat de uitgaven verder toenemen. Ook is voor de transformatiemaatregelen geld nodig. Uiteraard zoeken wij hierin aansluiting bij bijvoorbeeld de middelen voor systeeminnovaties in het sociaal domein en het traject ‘toegang en toeleiding’ en de routekaart ‘werk en zorg’, maar deels zal tevens een beroep worden gedaan op het minimabudget. Voorzichtigheidshalve hebben we het budget voor minimabeleid (3,9 miljoen euro) niet op voorhand belast met opbrengsten van de transformatiemaatregelen. In 2018 constateren we druk op de minimamiddelen.

In meerjarig perspectief neemt de druk op de minimamiddelen vanaf 2019 toe door het vervallen van de incidentele dekking voor de collectieve ziektekostenverzekering. De mate van de druk hangt sterk af van het voortzetten van die regeling. Hiervoor vraagt het college uw raad om een uitspraak over de voortzetting van de regeling. In voorbereiding op dit besluit heeft u in het politiek beraad van 5 september 2017 evaluatief over de regeling gesproken. Over de toekomstige vormgeving van de regeling willen wij in het voorjaar 2018 met uw raad in gesprek. Op basis van de huidige vormgeving houden we rekening met een dekkingsvraagstuk van ongeveer 1 miljoen euro in minima- en zorgbudgetten.

Kinderen in armoede

Wij hebben grotendeels invulling kunnen geven aan het vinden van het door uw raad aangegeven taakstellende kader. Hierdoor is er ruimte ontstaan voor een beleidsimpuls van 0,2 miljoen euro. Bij een verder uitbreiden van dit budget speelt de druk binnen het minimabeleid vanuit wettelijk verplichte hulpverlening bij schulden en de bewindvoering. Een uitbreiding van dit budget vraagt om besparingen bij regelingen zonder wettelijke verplichting. Regelingen zoals het Jeugdfonds of de kinderopvang op sociaal medische indicatie. Dit vinden wij onwenselijk, tegelijkertijd is de ontwikkeling naar preventief en vroegsignalerend beleid hard nodig om de stijgende kosten te temperen. Wij stellen voor om deze regelingen te behouden binnen de aanpak voor kinderarmoede, naast de vormgeving van andere initiatieven uit de stad als onderdeel van een integraal kindpakket.

Transformatieplan minimabeleid

Voor de transformatiemaatregelen en de invulling van de Klijnsmamiddelen voor kinderarmoede volgt een transformatieplan, dat ter besluitvorming aan uw raad wordt voorgelegd. De voorbereiding en uitwerking hiervan loopt vanaf de besluitvorming over de Perspectiefnota 2017. In dit plan zijn in ieder geval de volgende lijnen opgenomen:

  • Temperen stijgende lijn kosten voor schulddienstverlening en bewindvoering
    Dit heeft de grootste urgentie en veroorzaakt de grootste druk op de minimamiddelen. Op basis van wetenschappelijke inzichten en beproefde methodes willen we inzetten om aan de voorkant van de schuldenproblematiek van onze inwoners te komen. Dat doen we samen met onze partners. Door vroegtijdig in te grijpen en met een brede blik op leefgebieden, kunnen we voorkomen dat inwoners uiteindelijk schulddienstverlening of bewindvoering nodig hebben.
  • Transformeren minimaregelingen
    We willen als gemeente gaan inzetten op maatwerk, versimpelde toegang en het gebruik van laagdrempelige voorliggende voorzieningen. Hierdoor kunnen de uitgaven van bijvoorbeeld de bijzondere bijstand omlaag.
  • Invulling van het armoedebeleid gericht op kinderen

Hiermee gaan we invulling geven aan het convenant tussen het Rijk en de VNG.

De voorbereidingen hiervoor zijn begin dit jaar in gang gezet. Zo hebben wij de stad gevraagd om initiatieven in te dienen, werkt een groep jongeren aan een beleidsadvies en betrekken we graag uw jongerenraad. Hiermee willen we komen tot een integraal kindpakket.