Risico's

Laag

 • Aanwezigheid explosieven
 • Beschikbaarheid subsidie
 • Afwijken van projectgebied
 • Vertraging moment start bouw
 • Bereiken gewenste kwaliteit

Middel

 • Archeologie, cultuurhistorische waarde
 • Flora en Fauna
 • Afname parkeerinkomsten
 • Voldoen aan de subsidievoorwaarden provincie
 • Fiets-parkeerplekken
 • Gevolgen riolering door doortrekken Overijssels kanaal
 • Niet nakomen overeenkomst door partijen

Hoog

 • Verhuur/huurderving Havenblok
 • Leegstand winkelpanden
 • Overschrijding plankostenbudget