Kerngegevens

Eindresultaat
Een goed bereikbare, levendige, aantrekkelijke, veelzijdige en compacte binnenstad, met water tot in het centrum en waarbij de leegstand in de binnenstad is teruggebracht. Meer concreet gaat het om de herontwikkeling van de voormalige V&D (het Warenhuis: nu in uitvoering), de realisatie van het nieuwe Complex Haven Zuid, de vernieuwbouw van de Kloosterhof-flat en de realisatie van hoogwaardige openbare ruimte (Stadsplein en havenkom).

Wanneer te realiseren
Het eindresultaat moet medio 2019 gerealiseerd zijn. In 2018 vinden de volgende activiteiten plaats:

  • Realisatie van de commerciële ruimte en de appartementen en parkeerdek Haven Zuid.
  • Verhuizing van C&A, schoenmaker Flink, Wibra e.a. naar Haven Zuid.
  • Sloop deel Havenpassage.
  • Start werkzaamheden aanleg haven
  • Start uitvoering openbare ruimte
  • Uitbreiding Oostgevel 1B door Urban Interest
  • Besluitvorming over het Havenblok
  • Communicatie met stakeholders

Middelen
De gemeenteraad heeft op 17 februari 2015 het dekkingsplan voor de binnenstad vastgesteld (Raad1502613). Het raadsvoorstel bevatte circa 25 miljoen euro aan publieke investeringen, waarvan circa 12 miljoen euro wordt gedekt door de provincie Overijssel en circa 13 miljoen euro wordt gedekt door de gemeente Almelo. Beter Wonen en Urban Interest investeren samen ook ruim 30 miljoen euro. De raad heeft investeringskredieten ter beschikking gesteld ter financiering van de publieke investeringen en heeft daarnaast de grondexploitatie Haven Zuid vastgesteld (t.b.v. bouwgrondproductie). Omdat investeringen in de openbare ruimte niet ten laste van de grondexploitatie worden gebracht (maar geactiveerd en afgeschreven) kende deze grondexploitatie een neutraal resultaat.

Door gewijzigde marktomstandigheden bij de huren bleek het nodig om de grondprijs bij te stellen. De gemeenteraad heeft daarmee op 5 januari 2016 ingestemd (Raad1503371) en de hiermee samenhangende verslechtering van de grondexploitatie à 0.35 miljoen euro goedgekeurd evenals een bijdrage vanuit de investeringsagenda.

Het gewijzigde dekkingsplan is onderstaande tabel schematisch weergegeven.

Tot slot heeft de raad op 12 juli 2016 besloten (Raad-3757) om in de begroting van 2018 een krediet ter beschikking te stellen ter financiering van de aankoop van max. 160 parkeerplaatsen voor een bedrag van 1.760.000 euro.

Voor het Havenblok is nog geen krediet beschikbaar gesteld. Hiervan is pas sprake nadat 70% van dit blok is verhuurd.

Waar staan we nu?
Het eindresultaat moet medio 2019 gerealiseerd zijn. De werkzaamheden verlopen volgens planning.