Sturing

Conform de raadsbesluiten van 17 februari 2015, 5 januari 2016 en 12 juli 2016.

Tijd
Code: Groen
Op dit moment verlopen de werkzaamheden en procedures volgens planning. Bezwaar- en beroepsprocedures kunnen vertraging veroorzaken. De omgevingsvergunning Haven Zuid is inmiddels onherroepelijk geworden.

Geld
Code: Groen
De raad heeft besluiten genomen over de herontwikkeling van de binnenstad (zie hieronder). De provincie heeft meegedeeld dat de middelen die overblijven uit de IMG projecten (Waterboulevard en Verbindende Pleinen) overgeheveld mogen worden naar het project Haven Zuid. De gemeente moet daartoe nog een subsidieverzoek indienen.

Kwaliteit
Code: Groen
Door middel van het door de raad vastgestelde beeldkwaliteit plan heeft de gemeente de kwaliteit van de nieuwbouw gewaarborgd. We blijven de kwaliteit monitoren.

Organisatie
Code: Oranje
Er is sprake van een gemeentelijke projectorganisatie (stuurgroep, projectteam en werkgroepen). Daarnaast vindt er maandelijks een afstemmingsoverleg plaats tussen partijen (gemeente, Urban Interest en Beter Wonen). Samenwerking tussen partijen is hierbij essentieel.

Communicatie
Projectteam en werkgroepen vervullen ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid een rol in de informatieoverdracht , zowel naar de eigen organisatie (ambtelijk en bestuurlijk) als naar externe actoren.
Intern komt dit neer op het informeren, participeren van projectteam- en werkgroep-leden en het informeren, participeren en laten (mee)beslissen van de opdrachtgever. Het doel van de externe communicatie betreft vooral het creëren van maatschappelijk draagvlak voor het resultaat. Ten behoeve van de informatie en participatie vinden op gezette tijden o.a. stadsgesprekken plaats.