Huidige financiële posities

Per 1 januari 2017 kent het Grondbedrijf 17 lopende grondexploitaties. Alle 17 grondexploitaties samen kennen per saldo een begroot tekort van 29,7 miljoen euro op NCW, met aangepaste disconteringsvoet, per 1 januari 2017.

  • 15 verlieslatende grondexploitaties met een begroot tekort van 30,0 miljoen euro
  • 2 winstgevende grondexploitaties met een begrote winst van 0,03 miljoen euro

Hiervoor is een voorziening getroffen van 30 miljoen euro. Daarnaast is een extra voorziening opgenomen ten behoeve van heroriëntatie op de werklocaties van 10,5 miljoen euro. De boekwaarde is met dit bedrag van circa 40,5 miljoen euro verlaagd tot een reële balanswaarde.

Volgens de geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen (zoals opgenomen in de bestuursrapportage 2017) zullen de grondexploitaties eind van het jaar naar verwachting nagenoeg niet verslechteren dan wel verbeteren.

Geconsolideerde begroting 17 lopende grondexploitaties

Boekwaarde (geïnvesteerd vermogen)

104,8 mln

Nog te realiseren opbrengsten op NCW

115,7 mln

Nog te maken kosten op NCW

40,4 mln

75,3 mln

Begroot resultaat op NCW (= tekort)

29,5 mln

Aangepaste disconteringsvoet

0,2 mln

Waarvan winstgevende grondexploitaties

- 0,3 mln

Extra voorziening heroriëntatie werklocatie

10,5 mln

Voorziening (correctie op de boekwaarde)

40,5 mln