Beleid onderhoud kapitaalgoederen

Vanuit de zorg voor een structureel goed, veilig en efficiënt leef-, werk- en woonmilieu voor de burger, geeft de gemeente Almelo jaarlijks aanzienlijke bedragen uit aan het verkrijgen/vervaardigen en onderhouden van kapitaalgoederen. De raad stelt hierbij de kaders (kwaliteit, kwantiteit en geld) vast.

De gehanteerde definitie van kapitaalgoederen is: duurzame goederen met maatschappelijk of economisch nut, geïnvesteerd in de openbare ruimte ter verkrijging van een langdurig gewenst voorzieningenniveau.
De gemeente is als eigenaar en beheerder van de kapitaalgoederen in het publieke domein verplicht te zorgen voor goed beheer en onderhoud.

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft inzicht in de mate van onderhoud van deze kapitaalgoederen en de financiële lasten daarvan. Deze paragraaf is gericht op het groot onderhoud en vervanging van het kapitaalgoed. Niet op het zogenaamde verzorgend en klein technisch onderhoud.

Strategisch meerjarig investeringsperspectief (S-MIP)

Het beleidskader van de kapitaalgoederen is vastgesteld in het zogenaamde Strategisch Meerjarig Investering Perspectief (S-MIP). In de S-MIP is bepaald in welke mate Almelo grip heeft op haar assets (kapitaalgoederen).
Parallel aan het tot stand komen van de begroting, wordt eind 2017 een of meer politieke beraden besteed aan de S-MIP. De uitkomsten van deze beraden kan de raad betrekken bij de voorbereiding van verkiezingsjaar 2018.
Totdat de keuzes zijn gemaakt, zetten we de huidige beheerstrategie voort. Dit houdt in dat het groot onderhoud via de jaarlijkse Programma’s voor Integraal Groot Onderhoud en vervanging (IGOP) met de huidige budgetten, inclusief het stijgende budget voor rioolvervanging op basis van het vGRP en de extra middelen voor de kunstwerken, wordt uitgevoerd. Hiermee kunnen we de openbare ruimte de eerstkomende jaren – tot aan de komende vervangingspieken - veilig en toegankelijk houden.