Gebouwen

Beleidskaders
De nota Vastgoedbeleid vormt de basis van de wijze waarop het vastgoed wordt beheerd. Uitgangspunt voor wat betreft onderhoud is sober en doelmatig. Bovendien is in deze nota de kostprijs dekkende huur vastgelegd.

Financiën

  • Voor gebouwen- en gronden-beheer is € 5.429.000 inclusief kapitaallasten beschikbaar.
  • Buitengewoon onderhoud (MOP) bedraagt € 1.936.000 (jaarschijf).
  • Voor brandveiligheid gemeentelijke accommodaties is in 2018 € 520.000 beschikbaar.

Kerncijfers
Team Vastgoed/Opstallen heeft circa 130 gebouwen in beheer.

Projecten 2018
In 2017 wordt de jaarschijf ad € 1.936.000 ten behoeve van buitengewoon onderhoud uitgevoerd.

Bovendien project Brandveiligheid gemeentelijke accommodaties, zijnde een aantal parkeergarages ad € 535.000. Ook wordt een deel van het maatschappelijk verduurzaamd. Dit mede met behulp van de verkregen Elena subsidie.

Ontwikkelingen 2018

  • Overhevelen niet in exploitatie genomen gronden naar Opstallen conform nieuwe regelgeving BBV.
  • Verder invulling geven aan afstoten gemeentelijke panden.
  • Vervolg geven aan verduurzamingsopgave maatschappelijk panden.
  • Breder gebruik vastgoedbeheersysteem Planon.