Actuele ontwikkelingen

Afgelopen jaar is de S-MIP uitgewerkt en voorbereid. Hiervoor zijn de beheersystemen voor de openbare ruimte verbeterd. Hiermee is een completer beeld van wat er aan arealen in de openbare ruimte aanwezig is. Het gaat hierbij specifiek om riolering, civieltechnische kunstwerken, wegen, kademuren en openbaar groen. Ook is er beter zicht op de huidige kwaliteiten van deze voorzieningen en de toekomstige vervangingsopgave. De eerste inzichten laten zien dat onze beheerbudgetten tekort schieten. Het reguliere onderhoud kan worden uitgevoerd, maar er zijn waarschijnlijk onvoldoende middelen om aan naderende pieken in de onderhoudsbehoefte te voldoen en om de vervangingsopgave te bekostigen. Dat vraagt om visie, keuzes en een financiële strategie.

Riolering staat voor een grote vervangingsopgave, waar via het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) financiering voor is. De andere beleidsvelden kennen deze financiering niet: alleen voor de civieltechnische kunstwerken zijn structureel middelen beschikbaar gesteld, gebaseerd op achterstallig onderhoud van 31 kunstwerken. Met name de wegen en de kademuren staan onder druk: de kwaliteit is matig en een goede aanpak van onderhoud en vervanging vergt mogelijk financiële investeringen op de (middel)lange termijn.

Voor deze voorzieningen moeten (bestuurlijke) keuzes worden gemaakt. Keuzes over de gewenste kwaliteit van de kapitaalgoederen, over de aanpak van onderhoud en vervanging en de financiering van de keuzes. Deze keuzes worden samen met de raad voorbereid, aan de hand van scenario’s en mogelijke prioriteiten en leiden tot een vastgesteld Strategisch Meerjaren Perspectief voor de kapitaalgoederen.