Taakvelden

Taakveld

Lasten

Baten

8.1 Ruimtelijke Ordening
Structuurvisie, beleid ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen.

1.622

-273

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Grondverwerving, bouw en woonrijp maken, verkoop van bouwrijpe gronden van niet-bedrijventerreinen (zie hiervoor 3.2).

6.703

-7.021

8.3 Wonen en bouwen
Omgevingsvergunningen, volkshuisvesting, stads- en dorpsvernieuwing, wijkaanpak, geo-informatie.

2.136

-2.120

Bedragen x 1.000 euro