Financieel terugkijken

Taakveld

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2018

volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw.

9.707

-8.068

10.461

-9.414

1.047

ruimtelijke ordening

0

0

1.632

-356

1.622

-273

1.349

grondexploitatie niet bedrijven terrein.

0

0

6.090

-5.744

6.703

-7.021

-318

wonen en bouwen

0

0

1.986

-1.968

2.136

-2.120

16

Bedragen * 1.000 euro

Verschillen

  • Ruimtelijke ordening: In 2018 zijn de verwachte baten voor bestemmingsplannen verlaagd met ongeveer 80.000 euro op basis van inzichten uit de bestuursrapportage 2017.
  • Grondexploitatie niet bedrijven terreinen: In 2018 wordt 0,5 miljoen euro minder rente toegerekend aan de grondexploitatie. Daarnaast wordt er 163.000 euro meer rente vergoed aan de voorziening Nog uit te voeren werken. Tegenover deze twee bedragen staat een hogere last op taakveld treasury.
  • Wonen en bouwen: Met ingang van 2018 wordt de taakstelling kostendekkendheid leges gerealiseerd door verhoging van de baten met 150.000 euro.