Taakvelden

Taakveld

Lasten

Baten

7.1 Volksgezondheid
Jeugdgezondheidszorg (bijdrage aan GGD).

2.762

0

7.2 Riolering
Beheer en onderhoud, vervanging en uitbreiding riolering.
Opstellen beleid vGRP (verbreed Gemeentelijk Riolering Plan).
Opbrengsten rioolheffing.

6.832

-9.027

7.3 Afval
Inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval via Twente Milieu en opbrengsten afvalstoffenheffing.

5.389

-7.886

7.4 Milieubeheer
Zorg voor de kwaliteit van bodem en lucht, bestrijding geluidshinder.

2.886

-25

7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Beheer en onderhoud begraafplaatsen.

268

-418

Bedragen x 1.000 euro