Financieel terugkijken

Taakveld

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2018

volksgezondheid en milieu

18.320

-17.850

18.137

-17.357

781

volksgezondheid

0

0

2.587

-17

2.762

0

2.762

riolering

0

0

6.624

-8.710

6.832

-9.027

-2.195

afval

0

0

6.110

-8.685

5.389

-7.886

-2.497

milieubeheer

0

0

2.784

-25

2.886

-25

2.861

begraafplaatsen en crematoria

0

0

216

-413

268

-418

-150

Bedragen * 1.000 euro

Verschillen

  • Volksgezondheid: Het verschil wordt verklaard door een gewijzigde toerekening van personele kosten aan diverse taakvelden.
  • Riolering: De begroting 2018 is aangepast conform het VGrP. Daarnaast zijn de budgetten geïndexeerd met 1,4 procent. Dit betekent ongeveer 200.000 euro aan hogere lasten en baten.
  • Afval: De lasten zijn in 2018 circa 0,7 miljoen euro lager door enerzijds een lager tarief voor vuilverbranding en anderzijds extra lager lasten door het 4-wekelijks ophalen van het restafval. Hiertegenover staan lagere baten voor een soortgelijk bedrag.
  • Milieubeheer: De hogere lasten in 2018 worden grotendeels verklaard door hogere kapitaallasten van investeringen in voorgaande jaren..

Investeringen

Omschrijving

Stelpost kapitaallasten

Investeringsbedrag

Riolering (IGOP)

n.v.t.

2.758.000

Overig riolering (vGRP)

n.v.t.

2.177.000