Taakvelden

Taakveld

Lasten

Baten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Activeren en ondersteunen van initiatieven van (groepen van) burgers en algemene voorzieningen gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is), bijvoorbeeld de wijkaccommodaties, subsidies voor ouderen- en jeugdbeleid, sociaal cultureel werk, vrijwilligersbeleid, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en stadsdeelcoördinatoren.

7.002

-13

6.2 Wijkteams
Regisseurs in de uniforme toegang en toeleiding tot de zorg.
Onderzoeken klanttevredenheid, adviesraad Wmo.

3.288

-6

6.3 Inkomensregelingen
Verstrekken bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies en minimabeleid uitvoeren.

51.413

-41.363

6.4 Begeleide participatie
Vormen van dagbesteding en begeleiding (de nieuwe Wmo-taken), beschut en begeleid werken door Soweco en de aflopende sociale werkvoorziening ook uitgevoerd door Soweco.

14.025

0

6.5 Arbeidsparticipatie
Instrumenten gericht op toeleiding naar werk zoals beroepsgerichte scholing, werkgeversbenadering, etc.

5.333

0

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Materiële voorzieningen verstrekt op basis van een toekenningbeschikking (WMO) zoals de regiotaxi en hulpmiddelen voor zelfstandig wonen.

1.449

0

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (Wmo)
Dienstverlening in de vorm beschikbare uren en schuldhulpverlening, op basis van een toekenningbeschikking zoals huishoudelijke hulp, zelfstandig leven en maatschappelijke deelname.

24.656

-2.226

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Jeugdhulpverlening gericht op zelfstandig leven en maatschappelijke deelname, Jeugd-GGZ, persoonlijke verzorging, OZJT (organisatie voor zorg en jeugdhulp Twente) en aanpak thuisloze jongeren.

19.060

0

6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen in verband met verslaving, huiselijk geweld, psychische stoornis en Veilig Thuis Twente.

19.765

-400

6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Jeugdbescherming, jeugdreclassering en opvang jeugd.

3.174

0

Bedragen x 1.000 euro