Financieel terugkijken

Taakveld

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2018

sociaal domein

144.330

-42.863

149.164

-44.008

105.156

samenkracht en burgerparticipatie

0

0

7.723

-13

7.002

-13

6.989

wijkteams

0

0

3.139

-6

3.288

-6

3.282

inkomensregelingen

0

0

48.708

-40.218

51.413

-41.363

10.050

begeleide participatie

0

0

14.325

0

14.025

0

14.025

arbeidsparticipatie

0

0

4.841

0

5.333

0

5.333

maatwerkvoorzieningen wmo

0

0

1.433

0

1.449

0

1.449

maatwerkdienst-verlening 18+ / 18-

0

0

41.513

-2.226

43.716

-2.226

41.490

geëscaleerde zorg 18+ / 18-

0

0

22.647

-400

22.938

-400

22.538

Bedragen * 1.000 euro

Verschillen

  • Samenkracht en burgerparticipatie: Het budget voor systeeminnovatie (zachte landing sociale agenda) is conform de perspectiefnota 2015 met 750.000 euro verlaagd. Ook is het subsidiebudget met 50.000 euro verlaagd ten gunste van de stadsvisie cultuur.
  • Wijkteams: In 2018 wordt een gedeelte van de bijdrage aan de Regio Twente voor het OZJT verantwoord op dit taakveld. Dit resulteert in een toename van de lasten voor ongeveer 140.000 euro.
  • Inkomensregelingen: De raming voor de bijstand is bijgesteld conform de perspectiefnota 2017, zodat het begroot tekort 800.000 euro is. Dit bedrag is inclusief de besparing van 200.000 euro door maatregelen gericht op arbeidsmarktactivering.

Voor de uitvoering van het minimaleid hebben wij taakstellend 3,9 miljoen euro opgenomen. Zoals aangegeven in bijlage 6.4 willen het minimabeleid enerzijds transformeren (preventie en vroegsignalering) en anderzijds de groei van uitgaven tegengaan. Voor armoedebestrijding bij kinderen (Klijnsma-middelen) hebben we een bedrag van 515.000 euro.

In 2018 zijn er geen structurele middelen opgenomen voor de collectieve ziektekostenverzekering.

  • Begeleide participatie: Het budget voor begeleid werken 2018 is geactualiseerd op basis van de inzichten van de bestuursrapportage. Dit betekent dat het budget 2018 met 240.000 euro is verlaagd ten opzichte van 2017.
  • Arbeidsparticipatie: Het begroting 2018 is geactualiseerd conform de perspectiefnota 2017.
  • Maatwerkdienst-verlening 18+ / 18-: De begroting 2018 is aangepast conform de perspectiefnota 2017. De belangrijkste wijziging is het verhogen van het budget voor huishoudelijke ondersteuning met 1,65 miljoen euro door de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.
  • Geëscaleerde zorg 18+ / 18-: De begroting 2018 is aangepast conform de perspectiefnota 2017. De grootste wijziging is het ophogen van het budget voor beschermd wonen met bijna 0,5 miljoen euro.