Financieel vooruitkijken

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

sociaal domein

149.164

-44.008

105.156

147.684

-44.008

147.114

-44.008

146.814

-44.008

samenkracht en burgerparticipatie

7.002

-13

6.989

7.002

-13

7.002

-13

7.002

-13

wijkteams

3.288

-6

3.282

3.288

-6

3.288

-6

3.288

-6

inkomensregelingen

51.413

-41.363

10.050

51.413

-41.363

51.413

-41.363

51.413

-41.363

begeleide participatie

14.025

0

14.025

14.025

0

14.025

0

14.025

0

arbeidsparticipatie

5.333

0

5.333

4.353

0

3.783

0

3.483

0

maatwerkvoorzieningen wmo

1.449

0

1.449

1.449

0

1.449

0

1.449

0

maatwerkdienst-verlening 18+ / 18-

43.716

-2.226

41.490

43.216

-2.226

43.216

-2.226

43.216

-2.226

geëscaleerde zorg 18+ / 18-

22.938

-400

22.538

22.938

-400

22.938

-400

22.938

-400

  • Arbeidsparticipatie: In de diverse jaarschijven is rekening gehouden met een verlaging van het kostenniveau van de participatie wet. Daarnaast is een taakstelling van 400.000 euro uit de perspectiefnota 2017 verwerkt in de jaarschijf 2019.
  • Maatwerkdienst-verlening 18+/18-: In de jaarschijf 2019 is een taakstelling uit de perspectiefnota 2015 opgenomen van 500.000 euro.