Taakvelden

Taakveld

Lasten

Baten

4.1 Openbaar basisonderwijs
Materiële instandhouding en gebruiksvergoeding sporthallen.

439

0

4.2 Onderwijshuisvesting
Nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding schoolgebouwen.
Kapitaallasten bestaande schoolgebouwen.

1.765

0

4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken
Onderwijsbeleid, uitvoering projecten onderwijsachterstanden, leerlingenvervoer, peuterspeelzalen en regionaal meldpunt en coördinatie voor voortijdig schoolverlaters.

6.113

-412