Taakvelden

Taakveld

Lasten

Baten

0.1 Bestuur
Salarissen, pensioenen en vergoedingen raad, college B&W, rekenkamer en griffie.
Bestuurlijke samenwerking zoals Regio en kennispunt Twente, Euregio, VNG. Accountantscontrole.

3.539

0

0.2 Burgerzaken
Publieksdienst/KCC, zoals verstrekken paspoorten, rijbewijzen, uittreksels, etc. Organisatie verkiezingen en voltrekken huwelijken.

1.991

-1.208

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen en gronden die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.

6.929

-5.515

0.4 Overhead
Loonkosten ondersteunende organisatie en management, ICT kosten, huisvesting, bestuursondersteuning, gereedschappen en voertuigen.

20.022

-250

0.5 Treasury
Financiering, dividenden en verhuur/pacht gronden.

-13

-4.027

0.61 OZB woningen
Belasting eigendom woningen, heffing en waardering onroerende zaken.
Bijdrage gemeenschappelijk belasting kantoor Twente (GBT).

578

-9.440

0.62 OZB niet-woningen
Belastingeigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende zaken.

100

-10.994

0.63 Parkeerbelasting
Opbrengsten parkeergarage, straat parkeren, parkeervergunningen, abonnementen, etc.

22

-2.244

0.64 Belastingen overig
Reclameopbrengsten, precariorechten en hondenbelasting.

716

-677

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Algemene uitkering gemeentefonds, rijksbijdrage via algemene uitkering voor decentralisaties (Jeugdzorg, Wmo en Participatie wet), integratie-uitkering Wmo-oud en eventuele doeluitkeringen (bijvoorbeeld onderwijsachterstanden, cultuureducatie, huishoudelijke hulp toeslag).

0

-155.597

0.8 Overige baten en lasten
Nog functioneel toe te rekenen stelposten en taakstellende bezuinigingen, onvoorzien.

9.188

-5.042

0.90 Vennootschapsbelasting (VpB)
Het te betalen bedrag voor vennootschapsbelasting

0.10 Mutaties reserves
Storting en onttrekkingen aan algemene - en bestemmingsreserves.

5.165

-745

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Overschot of tekort ten opzichte van de begroting.

0

Bedragen x 1.000 euro