Indicatoren

Indicator

2018

Formatie
Fte per 1.000 inwoners

8,45

Bezetting
Fte per 1.000 inwoners

7,82

Apparaatskosten
Kosten per inwoner

664,51

Externe inhuur
Kosten als percentage van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen

3,30%

Overhead
Percentage van totale lasten

7,41%