Financieel terugkijken

Taakveld

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2018

bestuur en ondersteuning

41.173

-183.975

48.236

-195.740

-147.504

bestuur

0

0

3.496

0

3.539

0

3.539

burgerzaken

0

0

1.971

-1.218

1.991

-1.208

782

beheer overige gebouwen en gronden

0

0

1.237

-175

6.929

-5.515

1.414

overhead

0

0

20.159

-278

20.022

-250

19.772

treasury

0

0

-819

-4.306

-13

-4.027

-4.041

ozb - parkeerbelasting - ov. belasting

0

0

1.402

-22.592

1.415

-23.355

-21.940

algemene uitkering-overige uitkering

0

0

0

-149.434

0

-155.597

-155.597

overige baten en lasten

0

0

7.101

-5.126

8.594

-5.042

3.552

mutaties reserves

0

0

6.627

-845

5.165

-745

4.420

resultaat begroting / rekening

0

0

0

0

594

0

594

Bedragen * 1.000 euro

Verschillen

  • Beheer overige gebouwen en gronden: In de begroting 2017 werden de baten en lasten gesaldeerd gepresenteerd, maar in de begroting 2018 worden deze gesplitst. Dit betekent dat zowel de lasten als baten ruim 5 miljoen euro hoger zijn.
  • Overhead: De lasten dalen door een bezuiniging van 400.000 euro op de overhead/bedrijfsvoering uit de perspectiefnota 2015. Daartegenover stijgen de lasten met 125.000 euro doordat de stelpost kapitaallasten I&A weer op het jaarlijks gewenste investeringsniveau wordt gebracht.
  • Treasury: Door de verkoop van 34 procent van de aandelen Enexis wordt het dividend verlaagd met 100.000 euro. Daarnaast werd in 2017 voor ongeveer 1,4 miljoen euro meer rente toegerekend aan de grondexploitaties. Ten slotte wordt op de langlopende lopende geldleningen in 2018 0,5 miljoen euro minder aan rentelasten begroot.
  • OZB - parkeerbelasting - ov. belasting: De opbrengst van de onroerende zaakbelasting (OZB) is in 2018 met 0,8 miljoen verhoogd door een reguliere inflatiecorrectie, areaaluitbreiding en de verhoging van de OZB als gevolg van bezuinigingen binnen afval en riolering (Perspectiefnota 2015).
  • Algemene uitkering-overige uitkering: De algemene uitkering is verhoogd conform de meicirculaire 2017, jaarschijf 2018.
  • Overige baten en lasten: Het verschil bij de lasten wordt hoofdzakelijk verklaard door hogere stelposten voor loon- en prijscompensatie.
  • Mutaties reserves - resultaat rekening: De storting in de reserve grondbeleid is 0,75 miljoen euro lager dan in 2017 conform de berekende annuïteit bij de begroting 2016. De storting in 2018 in de algemene reserve is lager door een storting in 2017 van 0,54 miljoen euro overeenkomstig de administratieve verwerking van de septembercirculaire 2016, jaarschijf 2017.

Investeringen

Omschrijving

Stelpost kapitaallasten

Investeringsbedrag

I&A investeringen

333.000

1.300.000