Financieel vooruitkijken

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

bestuur en ondersteuning

48.236

-195.740

-147.504

50.486

-196.513

51.485

-197.595

52.545

-199.008

bestuur

3.539

0

3.539

3.539

0

3.539

0

3.539

0

burgerzaken

1.991

-1.208

782

1.991

-1.208

1.991

-1.208

1.991

-1.208

beheer overige gebouwen en gronden

6.929

-5.515

1.414

6.739

-5.515

6.739

-5.515

6.739

-5.515

overhead

20.022

-250

19.772

19.247

-250

19.102

-250

19.357

-250

treasury

-13

-4.027

-4.041

-13

-4.027

-13

-4.027

-13

-4.027

ozb - parkeerbelasting - ov. belasting

1.415

-23.355

-21.940

1.415

-23.963

1.415

-24.432

1.415

-24.920

algemene uitkering-overige uitkering

0

-155.597

-155.597

0

-156.507

0

-157.120

0

-158.045

overige baten en lasten

8.594

-5.042

3.552

9.913

-5.042

11.537

-5.042

12.842

-5.042

mutaties reserves

5.165

-745

4.420

6.165

0

6.165

0

6.165

0

resultaat begroting / rekening

594

0

594

1.490

0

1.010

0

510

0

  • Beheer overige gebouwen en gronden: Bij de perspectiefnota 2015 is besloten tot een tweetal taakstellingen die van invloed zijn op de jaarschijf 2019. Het gaat om het afstoten van wijkcentra (130.000 euro) en het slopen of afstoten van openstaande panden en monumenten (60.000 euro).
  • Overhead: In alle jaarschijven wordt rekening gehouden met een stelpost van 255.000 euro voor I&A investeringen. Daarnaast is een drietal taakstellingen opgenomen dat betrekking heeft op de organisatie. Het gaat om een meerjarige taakstelling voor het verminderen van beleidsfuncties (2* 400.000 euro), een besparing van 130.000 euro omdat als gevolg van de krimpende organisatie minder leidinggevenden nodig zijn en een verwachte besparing op de overhead van 500.000 euro als gevolg van sourcing van diverse organisatie onderdelen.  
  • Onroerende Zaak Belasting (OZB): Voor alle jaarschijven wordt een autonome meeropbrengst wegens areaaluitbreiding van 165.000 euro geraamd. Daarnaast is een correctie toegepast in de jaarschijf 2019 van 120.000 euro als compensatie voor genomen maatregelen op grond van de perspectiefnota 2015 die het rioolrecht beïnvloeden. Tot slot vindt jaarlijks een verwachte inflatiecorrectie plaats van ruim 300.000 euro.
  • Algemene uitkering: In het meerjarig perspectief is rekening gehouden met de wijzigingen van de algemene uitkering. De wijzigingen zijn gebaseerd op de mei-circulaire 2017.
  • Overige baten en lasten: In het meerjarig perspectief zijn nog niet functioneel verdeelde stelposten en taakstellingen opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn de stelposten voor areaaluitbreiding, nieuw beleid, looncompensatie, prijscompensatie en de vrijval van kapitaallasten. De hoogte van de bedragen is in een aantal gevallen historisch bepaald. Opgenomen taakstellingen zijn gebaseerd op een opdracht van de raad.
  • Mutaties reserves: Vanaf de jaarschijf 2019 is rekening gehouden met een structurele dotatie aan het weerstandsvermogen van 1.000.000 euro. Aan de inkomstenkant is de afgesproken lagere dotatie voor parkeren uit de reserve investeringen verwerkt.