Financieel terugkijken

Taakveld

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2018

economie

16.854

-15.147

5.819

-4.043

1.776

economische ontwikkeling

0

0

430

-36

421

-36

385

fysieke bedrijfs-infrastructuur

0

0

14.658

-14.725

3.532

-3.600

-68

bedrijfsloket en -regelingen

0

0

732

-18

819

-18

801

economische promotie

0

0

1.034

-369

1.046

-388

658

Bedragen * 1.000 euro

Verschillen

  • Fysieke bedrijfsinfrastructuur: Conform de nieuwe BBV-regelgeving wordt het complex verspreide bezittingen niet langer als ‘vlottende activa’ verantwoord, maar als ‘materiële vaste activa’. Deze overheveling heeft geen financiële gevolgen, maar zorgt bij zowel de lasten als baten voor een verschil van 11 miljoen euro.
  • Bedrijfsloket en -regelingen: Hogere bijdrage aan de Regio Twente van 140.000 euro voor economie en arbeidsmarktbeleid.