Taakvelden

Taakveld

Lasten

Baten

5.1 Sportbeleid en activering
Stimuleren van topsport en breedtesport, gericht op de sportactiviteiten.

3.371

-1

5.2 Sportaccommodaties
Beheer, exploitatie en onderhoud sportaccommodaties voor sportbeoefening.

1.440

-367

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Faciliteiten (bijvoorbeeld gebouwen en inventaris) om cultuur bij het publiek te brengen. En amateurkunst-beoefening en cultuureducatie.

3.200

0

5.4 Musea
Subsidies aan musea.

105

0

5.5 Cultureel erfgoed
Historische gebouwen, beschermde stads-en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte.

23

0

5.6 Media
Bibliotheken, lokale omroep.

2.098

0

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Beheer en onderhoud parken, plantsoenen en overig openbaar groen.

Aanleg en onderhoud van kleine watergangen, speelvoorzieningen en overige recreatieve voorzieningen.

5.347

0

Bedragen x 1.000 euro