Financieel terugkijken

Taakveld

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2018

sport, cultuur en recreatie

15.545

-657

15.585

-369

15.216

sportbeleid en activering

0

0

3.314

-1

3.371

-1

3.369

sport-accommodaties

0

0

1.720

-654

1.440

-367

1.073

cultuur presentatie/-prod/-particip.

0

0

2.803

0

3.200

0

3.200

musea

0

0

103

0

105

0

105

cultureel erfgoed

0

0

22

0

23

0

23

media

0

0

2.073

-2

2.098

0

2.097

openbaar groen-openlucht recreatie

0

0

5.510

0

5.347

0

5.347

Bedragen * 1.000 euro

Verschillen

  • Sport-accommodaties: Het verschil bij de lasten en baten wordt verklaard door wijzigingen in het toerekenen van personele kosten aan de diverse taakvelden.
  • Cultuur presentatie/-prod/-particip: Het subsidiebudget is met 50.000 euro opgehoogd vanwege het amendement stadsfonds cultuur. Daarnaast is er een prijscompensatie toegepast van 1,4 procent. Ten slotte is bij diverse taakvelden de toerekening van personele kosten gewijzigd.
  • Openbaar groen-openlucht recreatie: Het budget is met 250.000 euro verlaagd door bezuinigingen uit de perspectiefnota 2015 op speeltoestellen, onderhoudskwaliteit en overdracht uitvoering groen. Daarentegen zijn de budgetten geïndexeerd met 1,4 procent.

Investeringen

Omschrijving

Stelpost kapitaallasten

Investeringsbedrag

Tractie sport

45.000

265.000

Sport

75.000

575.000

Kunstgrasvelden

13.000

175.000

Openbaar groen

13.000

75.000