Financiële kengetallen

Onderstaand is een zestal financiële kengetallen opgenomen. De berekeningsmethode is via een ministeriële regeling voorgeschreven. Hiermee wordt de vergelijkbaarheid tussen gemeentebegrotingen bevorderd.

Financiële kengetallen

JVW 2016

BEGR 2017

BEGR 2018

RAMING 2019

RAMING 2020

RAMING 2021

Netto schuldquote

98%

109%

95%

89%

84%

80%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

85%

91%

84%

80%

75%

72%

Solvabiliteitsratio

-3%

2%

2%

3%

5%

7%

Structurele exploitatieruimte

1%

2%

2%

2%

2%

2%

Grondexploitatie

22%

28%

17%

15%

12%

11%

Belastingcapaciteit

107%

108%

107%

107%

107%

107%

  • De netto schuldquote verbetert de komende jaren door toekomstige aflossingen op geldleningen.
  • Volgens de gemaakte afspraak met de toezichthouder wordt vanaf de begroting 2016 de structurele exploitatieruimte gestort in de algemene reserve om het negatief eigen vermogen te verbeteren. Hierdoor stijgt het solvabiliteitsratio de komende jaren.
  • De boekwaarde van de grondexploitaties daalt de komende jaren, waardoor het kengetal grondexploitatie verbetert.