Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen of mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om onverwachte, niet-begrote substantiële kosten te dekken. De structurele capaciteit is nodig om onverwachte tegenvallers in de begroting op te kunnen vangen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de voortzetting van gemeentelijke taken. De incidentele capaciteit is nodig om eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen. De ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit in de algemene reserve is positief beïnvloed door een hoger dividend Cogas dan geraamd, de extra storting van 1 miljoen euro ter verbetering van het weerstandsvermogen en de storting van enkele incidentele voordelen in de algemene reserve. De hogere uitgaven bestuursrapportage 2017 en de projectkosten 2018 voor de organisatie ontwikkeling zorgen voor een vermindering van de beschikbare weerstandscapaciteit.

Beschikbare weerstandscapaciteit

Ultimo 2018

Structureel

Onbenutte belastingcapaciteit

0

Post onvoorzien in de begroting: structureel deel

92

Incidenteel

Algemene reserve

12.499

Reserve grondbedrijf / bedrijventerreinen

-22.250

Stille reserves vastgoed

1.000

Post onvoorzien in de begroting: incidenteel deel

211

bedragen * 1.000 euro