Actuele ontwikkelingen

Ontwikkeling risicoprofiel in 2017
In onderstaande top 15 van financiële risico’s is rekening gehouden met de genomen beheersmaatregelen. Het betreft dus een netto risico-inschatting. De genoemde bedragen betreffen de mogelijke impact voor één jaar, of indien van toepassing de projectduur. Stijgende en dalende risico’s zijn met een pijl aangegeven. Stijging wil zeggen dat het risico zelf in kans en/of gevolg, dus in omvang, is toegenomen. Het geeft geen duiding over de verandering in de rangschikking op de lijst.

Top 15 financiële risico’s - peildatum 15 september 2017

Nr.

Risico-omschrijving

Beheersmaatregelen

Kans

Financieel gevolg

Invloed

11

Niet of niet tijdig realiseren van in de begroting opgenomen taakstellingen.

Strakke monitoring en bijsturing via de P&C-cyclus.

80%

max. 1,5 mln.

16,7%

22

Claims van derden door schade of door het niet nakomen van verplichtingen.

Er wordt gestuurd op afbouw van bouwclaims; afsluiten van verzekeringen.

20%

max. 4,0 mln.

8,9%

33

Tekort op BUIG-budget.

Eerste 5% tekort volledig voor rekening van gemeente. Tussen 5-12,5% wordt de helft vergoed. Daarboven volledige vergoeding conform vangnetregeling.

30%

max. 2,5 mln.

7,8%

44

Persoonsgegevens gaan verloren of worden onrechtmatig verwerkt.

Fysieke en logische beveiliging; procedures voor preventie en schadeherstel; bewustwording en training personeel.

70%

max. 0,8 mln.

7,3%

55

Minder uitgifte grond RBT dan gepland.

In 2016 is de grondexploitatie geactualiseerd. Er is sprake van een robuuste meerjarenraming waarbij ook een reserve van 12 miljoen euro is aangelegd.

50%

max. 1,0 mln.

6,5%

66

Autonome stijging kosten zorgverlening; maatwerk-voorzieningen Jeugd en WMO; open-einde regeling en implicaties CRvB inzake HO.

Monitoring feitelijke zorgvraag en tijdige analyse; transformatie van de zorg; sturing op toegang door beter gebruik van voorliggende voorzieningen.

10%

max. 4,0 mln.

5,2%

7

Aansprakelijkheid voor gevolgschade als gevolg van wijziging van plannen.

N.v.t.

50%

max. 0,4 mln.

4,2%

8

Boventalligheid van personeel; onvoldoende gedekte personeelskosten en WW-verplichtingen.

Maatregelen en activering via het loopbaancentrum; incidenteel budget voor frictiekosten in begroting.

30%

max. 1,0 mln.

3,9%

9

Onverwacht exploitatietekort Soweco, buiten hetgeen in het meerjarig perspectief is afgedekt.

Bestuurlijke en financiële kaders voor Soweco zijn aangescherpt. Er komt een strategisch plan voor de omvorming naar een maatschappelijke onderneming. De omvorming duurt tot maximaal eind 2019.

50%

max. 0,3 mln.

3,9%

10

Faillissement van een zorgaanbieder leidt tot treffen tussenoplossingen.

Proactief contractbeheer naar zorgaanbieders; draaiboek ligt klaar in geval van faillissement.

50%

max. 0,5 mln.

3,3%

11

Hoger beroep op bijzondere bijstand.

Strenge handhaving op misbruik van bijzondere bijstand; vermindering beleid beschermingsbewind.

50%

max. 0,5 mln.

3,2%

12

Groter aantal cliënten Jeugd doorverwezen door derden.

Afspraken met huisartsen over doorverwijzing; samenwerking in de regio; monitoring feitelijke zorgvraag.

80%

max. 0,25 mln.

2,6%

13

Lager exploitatieresultaat van een verbonden partij.

Bestuurlijke invloed voor zover mogelijk via statuten en strategisch beleidsplan. Actieve monitoring resultaatontwikkeling en analyse jaarstukken.

30%

max. 0,8 mln.

2,1%

14

Faillissement verbonden partij.

Toezicht via aandeelhouders- vergadering, dagelijks- of algemeen bestuur; periodieke audit; versterking risico-inzicht bij verbonden partijen.

10%

max. 2,5 mln.

2,1%

15

Staat van onderhoud van enkele CT kunstwerken, bruggen, tunnels en viaducten is onvoldoende, waardoor de gemeente voor mogelijke schadeclaims komt te staan.

Er wordt gestuurd op risicobeperking, verlenging van levensduur en vervanging van kunstwerken. Herziening van verkeerskundige uitgangspunten wordt hierbij meegenomen.

5%

max. 3,0 mln.

2,0%

Toelichting belangrijkste wijzigingen

  1. De taakstellingen die in het meerjarig perspectief staan krijgen meer en meer het karakter van radicale innovaties en systeem-innovaties. Bij radicale innovaties gaat het om het herdefiniëren van producten en dienstverlening. Bij systeem-innovaties gaat het om een verregaande herdefiniëring van de lokale rolopvatting. Beide soorten taakstellingen zijn in hun uitwerking complexer en lastiger te realiseren dan de enkelvoudige bezuinigingsmaatregelen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. Daarom is de kans dat het risico zich voordoet verhoogd.
  2. Verdwenen uit de top 15 zijn het risico dat niet aan subsidie voorwaarden wordt voldaan en het risico op een langdurig hoog ziekteverzuim. Voor het onderdeel subsidievoorwaarden zijn diverse beheersmaatregelen getroffen waardoor de kans verkleind is. Het ziekteverzuim laat vanaf november een dalende trend zien. Ook hier is de kans lager ingeschat.
  3. Nieuw in de top 15 is het risico lager exploitatieresultaat verbonden partij en het risico staat van onderhoud CT werken. De risico's zelf zijn niet significant gestegen t.o.v. de vorige rapportage; reden is dat andere risico’s lager worden ingeschat.
  4. Het financieel gevolg van het risico faillissement verbonden partijen is lager ingeschat als gevolg van een financieel aflopende garantstelling en het aflossen van een lening.
  5. De omvang van de risico’s van de decentralisaties in het sociaal domein is de laatste jaren in totaliteit gedaald als gevolg van de getroffen maatregelen en het inzicht dat op de beleidsterreinen is verkregen. Ten opzichte van de vorige inschatting achten we zowel de kans op voordoen als het financieel gevolg gelijkwaardig.