Benodigde weerstandscapaciteit

Door risico-simulatie wordt twee keer per jaar het bedrag berekend dat nodig is om risico’s in financiële zin af te dekken. De simulatie wordt uitgevoerd op gekwantificeerde risico’s van 50.000 euro of meer. Uitgaande van een mate van zekerheid van 90% leidt dit voor de risico’s, niet zijnde grondexploitaties, per 15 september 2017 tot een benodigde capaciteit van 6,0 miljoen euro. Op basis van een vergelijkbare systematiek is de benodigde weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties per 31 december 2016 becijferd op 6,6 miljoen euro. De totaal benodigde capaciteit komt uit op 12,6 miljoen euro. Niet-financiële risico’s zijn in de berekening niet meegenomen. Deze bestaan voornamelijk uit risico’s ten aanzien van (tempo van) doel bereiking, kwaliteit en imago. Zij worden onderkend en waar mogelijk met maatregelen beheerst om de onderliggende risico’s te reduceren of te vermijden.