Beleid verbonden partijen

De Kadernota governance 2015 biedt voor de raad, het college en ambtelijke organisatie een handvat om effectief te sturen en toezicht te houden op verbonden partijen. Een kader voor deelname aan, het oprichten van en het sturen op de verbonden partijen van de gemeente, maar ook voor het evalueren en heroverwegen van bestaande relaties.
Naast de kadernota, is er de Uitvoeringsnota Verbonden partijen. Dit document is gericht op de uitvoering en vormt een handleiding voorbestuurders en de ambtelijke organisatie over de internerollen, taken en verantwoordelijkheden.

Deze paragraaf verbonden partijen verschaft inzicht in de beleidsmatige en financiële betrokkenheid van de gemeente bij verbonden partijen. Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.
Er is een bestuurlijk belang als een wethouder, raadslid of ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de verbonden partij plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. Van financieel belang is sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van een faillissement van de organisatie, of wanneer financiële problemen bij de organisatie kunnen worden verhaald bij de gemeente.

De paragraaf verbonden partijen is een verplichte paragraaf en kent een aantal vaste onderdelen. De paragraaf moet ten minste informatie bevatten over de omvang van het eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat aan het begin en het einde van het rapportagejaar. De actuele ontwikkelingen en risico's vermelden we in de paragraaf verbonden partijen. De meer statische gegevens staan in de bijlage Basisgegevens verbonden partijen. Van de verbonden partijen waarvan geen begrotingsgegevens 2018 beschikbaar zijn, wordt uitgegaan van de meest recente jaarrekeningcijfers. De basisgegevens van onze verbonden partijen worden in een separaat document verantwoord.