Actuele ontwikkelingen

De actuele ontwikkelingen van de verbonden partijen staan beschreven onder Gemeenschappelijke regelingen, Vennootschappen en coöperaties en Overige vennootschappen. Hieronder vindt u een toelichting op de verbonden partijen waarbij in het begrotingsjaar sprake is van majeure ontwikkelingen en/of risico’s.

Verkoop belang Enexis en Vitens

Bij de perspectiefnota 2017 hebben wij besloten om als aanvulling op het financiële herstelplan een convenant ‘Ontwikkelperspectief Almelo’ te sluiten met de Provincie Overijssel. De provincie Overijssel heeft voor het genereren van eigen structurele inkomsten maximaal 40 miljoen euro beschikbaar gesteld. Deze middelen worden in eerste instantie ingezet voor het overnemen van aandelen Vitens van de Overijsselse gemeenten. Voor gemeenten die onder financieel toezicht staan geldt tevens de mogelijkheid om de aandelen Enexis over te dragen. Verkoop van deze aandelen past in het gemeentelijk beleid omdat de omvang van het gemeentelijk aandeel marginaal is en de Provincie Overijssel beter toegerust is om het aandeelhouderschap professioneel in te vullen. Bovendien overstijgen de belangen van de netwerken die beide partijen beheren de grenzen van de gemeente en de regio.

Oprichting Omgevingsdienst Twente (ODT)

Op 1 januari 2018 moet de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente (ODT) zijn opgericht.

Aanleiding tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling ligt in het aannemen van het wetsvoorstel vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wet VTH). Deze wet schrijft voor dat alle netwerk-RUD’s zich uiterlijk 1 januari 2018 moeten hebben omgevormd tot een openbaar lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
De doelstellingen van de ODT is een veilige, gezonde omgeving voor alle inwoners in Twente. Om dat te bereiken wordt intensief samengewerkt met tal van partijen. Met en voor de 14 Twentse gemeenten, provincie Overijssel en andere partners wordt gewerkt aan het bereiken van de doelstelling.
In het voorjaar van 2017 is de gemeenschappelijke regeling en het concept bedrijfsplan aan de colleges van de Twentse gemeenten en de provincie Overijssel voorgelegd. Niet alle deelnemers konden toen instemmen met deze documenten. De wettelijke eis om per 1 januari 2018 te beschikken over een operationele omgevingsdienst (op basis van een GR) kan redelijkerwijs niet meer worden gehaald. Hierover heeft overleg plaatsgevonden tussen de provincie Overijssel en het ministerie. Het ministerie heeft aangegeven 2018 te zien als een overgangsfase naar een operationele ODT per 2019. Dit uitstel geeft deelnemers de mogelijkheid om op een zorgvuldige manier de ODT vorm te geven en in te richten, zoals het uniform inbrengen van een takenpakket dat voldoende robuustheid garandeert, het invullen van de Twentse norm en het maken van financiële afspraken. Via een aparte raadsbrief hebben wij u hierover geïnformeerd. (nr 77900)

Aandeelhouderschap Twence

Almelo wil haar aandelen van Twence verkopen. In 2017 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van uittreding door een minderheid van de aandeelhouders van Twence. Besluitvorming hierover vindt plaats in de algemene vergadering van aandeelhouders Twence van december 2017. Misschien leidt dit in 2018 tot een wijziging van het aandeelhouderschap Twence van Almelo.