Inhuur

Externe inhuur en flexibele schil

De externe inhuur van personeel 2017 wordt gedekt vanuit de lopende begroting. Het financieel kader uit de begroting is leidend. De uitgaven voor vaste en ingehuurde medewerkers blijven binnen budget. De regisserende en registrerende taken over inhuur zijn verder aangescherpt. Dat is ook de lijn voor 2018.
De organisatie heeft tot op zekere hoogte een flexibele schil ingebouwd. De bezetting is lager dan de toegestane formatie. Structurele taken worden o.a. met tijdelijk personeel uitgevoerd via de lopende begroting. Projecttaken kunnen ook met tijdelijk personeel worden uitgevoerd en gefinancierd via de lopende begroting.
De externe inhuur bedraagt in Almelo medio 2017 13,2%. De trend is een dalende. Het landelijk beeld is 17%. In het sociaal domein is een behoorlijke flexibele schil aanwezig in de uitvoering van de gedecentraliseerde taken op het terrein van WMO en Jeugdzorg (inclusief beschermd wonen).
Er is en wordt veel bezuinigd op personeel en bedrijfsvoering, vrijwel zonder daadwerkelijk taken te schrappen. Alleen door het schrappen van taken en/of systeeminnovaties door te voeren, kan verder worden bezuinigd.

Personele formatie ó bezetting in fte
In onderstaande tabel brengen we formatie en bezetting meerjarig in beeld met als peildatum 1 januari. Nadat de afgelopen jaren de formatie en de bezetting beter op elkaar zijn afgestemd, is ingezet op een verdere vergroting van de flexibele schil. De geprognosticeerde bezetting vanaf 01-01-2018 is gebaseerd op de op dit moment bekende uitstroom van personeel. Er is geen rekening gehouden met de effecten van sourcing activiteiten.

Peildatum

1 januari

Formatie

Bezetting

Verschil

2014

625

651

-26

2015

618

624

-6

2016

610

601

9

2017

604

571

33

2018

617

571

46

Verhouding eigen personeel ó inhuur personeel in fte
In onderstaande tabel presenteren we aantallen en verhouding tussen eigen personeel en inhuur personeel in fte op 1 juli. Vanwege de extra werkdruk als gevolg van de overgedragen rijkstaken in het sociale domein en het beleid om te komen tot een grotere flexibele schil ligt het percentage op dit moment boven de met gemeenteraad afgesproken 10%.

Peildatum 1 juli

Eigen FTE

Inhuur FTE

Totaal FTE

%

inhuur

2010

818

80

898

8,9%

2011

776

75

851

8,8%

2012

729

62

791

7,8%

2013

655

59

714

8,3%

2014

642

57

699

8,1%

2015

613

86

699

12,3%

2016

588

105

693

15,2%

2017

584

89

673

13,2%