Financiering

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft aan hoeveel de gemeente kort mag financieren als percentage van de begroting. De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. Voor 2018 is dat 8,5% van 267 miljoen euro zijnde 23 miljoen euro.

Liquiditeitsplanning
De Gemeente Almelo stelt zich (conform het treasury-statuut) ten doel de liquiditeitsplanning in te voeren. In het begrotingsjaar zal een planning worden opgesteld met een planningshorizon van 1 jaar. Deze planning wordt periodiek geactualiseerd.

Renterisiconorm
Voor de renterisico’s op de lange termijn wordt gekeken naar de jaarlijks verplichte aflossingen van langlopende leningen. Dit mag in totaal niet meer dan 20 procent zijn van de totale begroting. Dat betekent voor Almelo dat op een begroting van 267 miljoen euro deze maximaal uit 53 miljoen euro aan aflossingen mag bestaan op langlopende leningen. Onderstaande tabel laat zien dat de gemeente Almelo voor de 2018 t/m 2021 ruimschoots aan de renterisiconorm voldoet.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Renteherzieningen

0

0

0

0

Aflossingen

35.742

35.053

29.103

24.154

Renterisico ( 1 + 2)

35.742

35.053

29.103

24.154

Renterisiconorm

54.000

54.000

54.000

54.000

Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3)

18.258

18.947

24.897

29.846

Overschrijding renterisiconorm (3 > 4)

Berekening renterisiconorm

Begrotingstotaal

266.765

Percentage regeling

20%

Renterisiconorm (4a * 4b)

53.353

54.000

54.000

54.000

Bedragen x 1.000 euro

Omschrijving

Bedrag

De totale lening-portefeuille bedraagt per 1/1/2018

272.654

Aflossingen 2018

35.742

Totaal rente 2018

6.725