Zorg

Wat willen we bereiken?
Wij bieden adequate zorg en ondersteuning voor onze inwoners die dat nodig hebben. Wij vernieuwen de zorg. Inzet is om problemen eerder te signaleren, aan te pakken en waar mogelijk dure vormen van zorg te voorkomen of lichtere vormen van zorg in te zetten. Dit bespaart kosten bij de gemeente en voorkomt negatieve effecten voor onze inwoners (escalatie problemen).

 1. Er is multidisciplinair en integraal gewerkt. Middelen zijn ontschot en er is sprake van samenhang in de aanpak
 2. Het beheersbaar houden van de problematiek rondom meervoudige probleemhuishoudens.
 3. Via preventie voorkomen dat mensen gebruiken maken van dure zorg. Nadruk in de aanpak ligt op hoe het wel kan en met wie.

Wat gaan wij in 2018 doen?
Multidisciplinair en integraal werken.

 • Wij gaan de toegang tot hulp- en zorgverlening anders organiseren. Er zijn nu teveel loketten. Er wordt een nieuwe, meer samenhangende vorm van toegang gerealiseerd die de bestaande versnippering beëindigd. Bijzonder aandachtspunt is het in samenhang uitvoeren van de taken op het gebied van werk en inkomen met de zorgtaken.
 • Tegelijk met het samenvoegen van de verschillende vormen van toegang wordt gewerkt aan het realiseren van integrale dienstverlening- en opdrachtverlening die aansluit bij het principe van 1 gezin, 1 plan, 1 ondersteuner. Uitgangspunt is dat wij bij de dienstverlening zoveel mogelijk aansluiten bij de (logica van de) leefwereld van de inwoners zelf. Centraal staat daarbij het inleven in de ander om te begrijpen wat hij of zij nodig heeft zonder daarbij direct zelf de regie over te nemen of een planklare oplossing te bieden.  
 • Voor het inkopen van zorg voeren wij een nieuwe methodiek in die uitgaat van resultaatgerichte financiering. Dat betekent dat zorg en dienstverlening niet meer ingekocht wordt op basis van het aantal beschikbare uren, maar op basis van de beoogde resultaten die volgen uit de ondersteuningsplannen die gemaakt worden.
 • Wij zorgen ervoor dat zorg- en hulpverlening dichter bij mensen worden georganiseerd. Wij bundelen en coördineren daarom hulpverlening op plekken waar mensen met vragen komen (huisartspraktijken) of problemen in de ontwikkeling van jongeren (school) zichtbaar worden. De wijkteams zijn al aangesloten op de Integrale Kindcentra. Dat zetten wij voort en breiden wij uit met Jeugdgezondheidszorg. Ook laten wij op basis van een succesvolle pilot wijkcoaches en huisartsen nauwer met elkaar samenwerken. Door heel Almelo voegen wij wijkcoaches toe aan huisartspraktijken om te komen tot effectievere zorg, problemen tijdig te signaleren en meer grip te krijgen op doorverwijzingen naar duurdere vormen van zorg.
 • Wij ontwikkelen een nieuwe aanpak voor kwetsbare jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, maar ook nog niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. Wij brengen in beeld tegen welke problemen deze jongeren aangelopen, waar overlap zit in de ondersteuning en waar kansen liggen om de aanpak te verbeteren.

Meervoudige problematiek beheersbaar houden

 • We bouwen de nieuwe aanpak voor multi- probleemgezinnen in 2018 verder uit. In 2017 is een succesvolle proef uitgevoerd met 25 gezinnen. In 2018 willen wij meer gezinnen bereiken. Centraal in de aanpak dat niet direct hulp wordt geboden, maar meer gekeken wordt naar achterliggende problemen en behoeften. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor andere (soms veel eenvoudige) oplossingen. Binnen de mogelijkheden gaan we creatief om met bestaande belemmeringen in regelgeving en werkmethodieken.

Via preventie voorkomen dat mensen gebruik maken van dure zorg

In de aangekondigde routekaart wordt verder uitgewerkt hoe wij via preventief beleid willen voorkomen dat problemen ontstaan en mensen gebruik maken van duurdere vormen van zorg. Een aantal maatregelen hebben wij al eerder bepaald en worden hieronder kort toegelicht.

 • We realiseren een nieuwe algemene voorziening voor dagbesteding. Deze voorziening wordt dicht bij de mensen zelf georganiseerd en is makkelijk (zonder indicatie) toegankelijk en vindbaar. Hierbij wordt ook zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande voorzieningen en dienstverlening die bijvoorbeeld geboden wordt door Soweco, Scoop Welzijn en De Klup. Waar mogelijk en relevant wordt een koppeling gelegd met arbeidsmatige dagbesteding.
 • Samen met vier organisaties die actief zijn in de maatschappelijke opvang gaan wij na hoe wij de instroom in die opvang kunnen indammen. Inzet is om eerder problemen te signaleren en aan te pakken die ervoor zorgen dat mensen instromen. Doel is om de instroom te verminderen en mensen zelfstandig te laten worden. Om dat te realiseren willen wij samen met betrokken organisaties komen tot een integrale aanpak
 • In lijn met het arbeidsmarktbeleid ligt de focus bij de preventieve aanpak op de jeugd. Wij willen specifieker nagaan met welk beleid en concrete maatregelen wij meer dan nu iets voor kinderen kunnen doen die opgroeien in een situatie die weinig perspectief biedt. Daarbij ligt de focus op het jonge kind (-9 maanden tot 4 jaar) en de ondersteuning aan de ouders. We zien nu te vaak dat kinderen al met (ontwikkeling)achterstanden de kinderopvang en onderwijs instromen Wij willen samen met partijen uit de stad nagaan hoe wij onze middelen zo inzetten dat wij het perspectief voor deze kinderen verbeteren. We denken hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan het doorbreken van de armoedecirkel.
 • Het minimabeleid wordt in 2018 omgevormd tot een meer preventieve aanpak waarin maatwerk, integrale aanpak van leefgebieden, vroeg signaleren van financiële problemen en preventie centraal staan.