Werk

Wat willen we bereiken?
Relatief veel mensen in Almelo hebben geen baan en/of leven op of onder de armoedegrens. Het doorbreken van de perspectiefloosheid en overerving van armoede – met name bij kinderen – en het terugdringen van de werkloosheid zijn voor Almelo daarom belangrijke opgaven.

 1. Werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt behouden en vergroten.
 2. Jongeren en ouders met jonge kinderen met perspectief op een baan bemiddelen naar werk.
 3. Perspectief bieden voor mensen met een beperkte kans op een baan.
 4. Voorkomen dat jongeren met en achterstandspositie school verlaten.
 5. Beperken van het uitkeringsbestand.

Wat gaan we in 2018 doen?
Werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt behouden en vergroten

 • Versterken van lokale initiatieven die economische structuur en economische activiteiten vergroten.
 • Stimuleren van sociaal ondernemerschap dat ook zonder financiële steun van de overheid levensvatbaarheid heeft. Wij gaan of de invoering van het instrument Social Impact Bonds hier een bijdrage aan kan leveren.
 • Versterken regionale acquisitie om meer nieuwe werkgevers / bedrijven naar Twente te halen.

Jongeren en ouders met jonge kinderen met perspectief op een baan bemiddelen naar werk

 • Iedere jongere of oudere met jongere heeft een actief re-integratieplan. Deze aanpak is al gerealiseerd in 2017 en wordt voortgezet.
 • Voor jonge schoolverlaters vanuit het speciaal onderwijs is er een sluitende aanpak waarbij direct na school een passend leer, werk of zorgtraject wordt ingericht.

Perspectief bieden voor mensen met een beperkte kans op een baan

 • Voor mensen met een uitkering die beperkt tot geen perspectief hebben op een betaalde baan wordt alternatieve dienstverlening geboden. Waaronder tal van mogelijkheden voor vrijwilligerswerk en zinvolle dagbesteding.   
 • Informele en formele hulp bij schulden wordt beter met elkaar verbonden. Om zo mensen eerder, intensiever en effectiever te helpen om hun schuldenpositie te herstellen en blijvend op orde te houden.

Voorkomen dat jongeren met een achterstandspositie school verlaten.

 • Het RMC (Regionaal Meldpunt Coördinatie) werkt samen met het onderwijs om schooluitval te voorkomen. Regionaal worden nieuwe methoden en werkwijzen opgezet. De nieuwe methoden zullen op hun effectiviteit beoordeeld worden.

Beperken van het uitkeringsbestand

 • Verder uitwerken en doorvoeren van het verbeterprogramma ter bevordering van de duurzame uitstroom. Daarbij gaan we uit van de eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de klant. De werkgever wordt vroeg in het re- integratietraject betrokken. Wij voeren extra maatregelen uit om uitstroom van bijzondere doelgroepen te vergroten en zetten in op snellere omscholingstrajecten.   
 • Handhaven van een goede poortwachtersfunctie bij aanmeldingen voor bijstand, waarbij bij afwijzing van de bijstand zo nodig wel doorverwezen wordt naar passende ondersteuning door andere functies in het sociale domein.
 • Inzetten op voorkomen van langdurig verblijf in bijstand van nieuwe instromers (o.a. statushouders) door hier gericht integrale projecten op in te richten, waarbij de aanpak zich uitstrekt over meerdere leefgebieden.  
 • Ontwikkelen van een integraal scholings- en loopaanbod voor jongeren en werkzoekenden dat aansluit bij het economische profiel van Almelo en het mogelijk maakt om tussentijds (als de vraag in de markt wijzigt) werkenden en werkzoekende makkelijker kunnen overstappen tussen economische sectoren.