Innoveren

Innovatie (of vernieuwing) in het algemeen heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Voor het onderdeel Innoveren in deze hoofdopgave is opgenomen dat middelen om deze opgaven te realiseren en inzet van bestaande middelen opnieuw worden toebedeeld aan de hoofdopgaven.
Het werken met een minderheidscoalitie en de diversiteit in de huidige raad, vraagt om een nieuw samenspel tussen stad, raad, college en organisatie. Vanaf het begin van het besluitvormingsproces willen met elkaar optrekken en gaan we op zoek naar bijpassende nieuwe werkvormen. Dit college wil gekend en ervaren worden in een cultuur van werken met maximale participatie van betrokken organisaties en bewoners in de stad en raad. We willen het perspectief van buiten naar binnen halen. Dit betekent niet alleen maar beslissen op basis van ‘stukken’, maar op basis van het gevoerde gesprek en op basis van wat er werkelijk in de stad speelt. De bestuurbaarheid en de belangen van de stad staan altijd voorop.

Wat willen we bereiken?

 1. Nieuwe cultuur van samenspel tussen stad, raad, college en organisatie en werken aan bestuurlijke verhoudingen door middel van strategisch programmeren.
 2. Meer doen, minder schrijven en doorbreken van oude werkwijzen en patronen op basis integrale aanpak van specifieke dossiers.
 3. Gelet op de score in ‘Waar staat je gemeente’ voor het vertrouwen in het gemeentebestuur (17% in Almelo tegen 30% in de vergelijkbare stedelijkheidsklasse) in samenwerking met de gemeenteraad een aanpak ontwikkelen die dit lage vertrouwen verbetert.

Wat gaan we in 2018 doen?

Onderstaande acties samen geven invulling aan wat we willen bereiken:

 1. Voorbereidende werkzaamheden uitvoeren om na de verkiezingen in 2018 de nieuwe raad in staat te stellen een raadsprogramma te formuleren waarin staat wat we willen bereiken. De vorm is nog niet bepaald, maar te denken valt aan een memorandum over de staat van de stad en/of een whitepaper over wat de uitdagingen van een (middel)grote stad in de (nabije) toekomst zijn.
 2. Het vernieuwde samenspel duidelijk(er) vormgeven: de driehoek (burgemeester / griffier / gemeentesecretaris) moeten het gesprek hierover organiseren en agenderen. De werkgroep initiatieven die uit raadsleden bestaat kan daarin ook een rol spelen. Het verminderen van regelgeving en het gebruik van digitale enquêtes om inwoners bij beleid te betrekken kan ook onderdeel uitmaken van de uitwerking (zie toezeggingen Perspectiefnota 2016).
 3. Het opstellen van een ontwikkelconvenant met de provincie Overijssel dat gericht op de lange(re) termijn nieuw ontwikkelperspectief geeft aan de gemeente Almelo en het vertrouwen van inwoners in de gemeente vergroot. Langs de volgende lijnen wordt dit gerealiseerd:
 • Het uitvoeren van een ontwikkelscan 'Vertrouwen in de gemeente';
 • Het realiseren van een gebiedsprogramma Nieuwstraatkwartier;
 • Het versterken van de kwaliteit (en beter bij de vraag aansluitend aanbod) van bedrijventerreinen;
 • Het vergroten van het perspectief van de Almelose arbeidsmarkt;
 • Het benutten van overige kansen die het perspectief kunnen verbeteren (financiën, duurzaamheid, versterken van de binnenstad).
 1. De aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet moet ook zorgen voor minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarbij moet het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. Met andere woorden: innoveren in de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet vereist ook een omgevingsvisie.