Saneren

Het herstelplan is een samenstel van inhoud en middelen. Het dient om te saneren én te innoveren. Wat is afgesproken moet worden uitgevoerd óf er worden alternatieven geformuleerd.

Wat willen we bereiken?

 1. Budgetbeheersing: we zijn voldoende ‘in control’ als gaat om de sturing, beheersing en realisatie van de bezuinigingsopgaven, het budgetbeheer van de lopende exploitatie en uitgavenbeheersing van grote, meerjarige incidentele projecten in relatie tot het financieel herstelplan.
 2. Verwerven incidentele middelen: we zijn in staat incidentele middelen te verwerven uit verkoop aandelen en verkoop grond en opstallen zodat het negatieve eigen vermogen snel(ler) wordt aangevuld en het beoogde resultaat van het financieel herstelplan eerder dan gepland wordt bereikt.
 3. Verbonden partijen: we zijn in staat voldoende regie te voeren met oog voor beleid, beheersing van risico’s en uitvoeringskosten zodat er een gezond (bedrijf)resultaat is.
 4. Doorontwikkeling organisatie: we geven vorm en inhoud aan de versnelde doorontwikkeling van de organisatie en de taakstellingen die zijn verbonden aan het verminderen van de beleidsvoorraad.
 5. Sociaal domein: we zijn in staat de uitvoering van taken in het sociaal domein (Participatiewet, WMO, Jeugd, Beschermd Wonen) binnen de beschikbare rijksmiddelen uit te voeren.
 6. Grondexploitaties: we zijn in staat de woningbouwprogrammering volgens plan uit te voeren.

Wat gaan we in 2018 doen?

 1. Budgetbeheersing
 • Een concernrapportage budgetbeheersing gericht op realisatie van begroting, kredieten en projecten als ook budgetten voor groot onderhoud. De rapportage heeft een signaleringsfunctie voor directie en college en heeft geen verantwoordingsfunctie. Verantwoording afleggen aan de raad verloopt via de reguliere p&c-cyclus.
 1. Verwerven incidentele middelen
 • Mogelijke verkoop aandelen Twence.
 • Mogelijke verkoop (restant) aandelen Enexis en Vitens (indien nog niet in 2017 gerealiseerd).
 1. Verbonden partijen
 • Uitvoering van het onderhoud beheer openbare ruimte anders organiseren. Dat kan zijn outsourcing of een interne verzelfstandiging.
 • Anders organiseren van het ingenieursbureau .
 • Realiseren van het centraliseren van toezicht en handhaving.
 1. Doorontwikkeling organisatie
 • Uitvoeren volgende fasen organisatieontwikkeling, d.w.z:
  • Vormgeven programmamanagement en stadsdeelmanagement.
  • Realiseren taakstellingen van 400.000 euro op beleid(sfuncties).
 • Herijking aantal sourcingtrajecten en de daarbij gehanteerde strategieën (wordt betrokken bij de opdracht voor doorontwikkeling van de organisatie).
 1. Sociaal domein, transformatie verder vormgeven door:
 • Monitoring van de beschikbare rijksmiddelen en de benodigde middelen voor de uitvoering van de verschillende regelingen in het sociaal domein.
 • Per kwartaal financiële prognoses van de verwachte jaaruitgaven om zo actiever invulling te geven aan de behoefte aan signalering en beleidsmatige sturing.
 1. Grondexploitaties
 • Kavelverkoop stimuleren.
 • Alternatieve bestemmingen creëren voor agrarische gronden zoals bijv. zonneparken
 • Kwalitatieve analyse bedrijventerreinen om vraag en aanbod goed op elkaar af te kunnen stemmen.