Incidenteel perspectief

Naast het structurele perspectief wordt jaarlijks ook het incidentele perspectief weergegeven. Jaarlijks worden de incidenteel beschikbare middelen weergegeven en worden de incidentele claims in beeld gebracht.

Incidenteel perspectief

2018

Beschikbaar:

1. Resultaat structurele perspectief

0,98

2. Saldo financieringsfunctie

0,60

3. Compensabele BTW inzake re-integratie trajecten

0,40

4. Eerder gerealiseerde bezuinigingen

0,10

Totaal beschikbaar

2,08

Inzet:

5. Toevoegen weerstandsvermogen

1,00

6. Later gerealiseerde bezuinigingen:

Energie

0,20

Veiligheidsregio

0,15

Sourcing beheer openbare ruimte

0,45

7. Incidentele mutaties Perspectiefnota 2017

0,57

8. Erfgoedbeleid

0,01

Totaal inzet

2,38

SALDO JAARSCHIJF 2018

-0,30

Bedragen * 1 miljoen euro

Het saldo van de jaarschijf 2018 wordt onttrokken aan de algemene reserve.

Ad 1. Resultaat structurele perspectief
Het resultaat van de jaarschijf bij het structurele resultaat wordt toegevoegd aan het incidentele perspectief. Dit bedrag is voor de jaarschijf 2018 incidenteel beschikbaar.

Ad 2. Saldo financieringsfunctie
Op basis van het renteomslag percentage worden de rentelasten toegerekend aan de verschillende producten. Dit percentage is een mix van 4 indicatoren waaronder het gemiddelde gewogen rentepercentage. De werkelijke rentekosten liggen onder het renteomslag percentage. Voor 2018 kan een bedrag van 0,60 miljoen euro ingezet worden voor het incidentele perspectief. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan vorig jaar.

Ad 3. Compensabele BTW inzake re-integratie trajecten
In het kader van de uitvoering van de wet werk en bijstand koopt de gemeente diensten op het gebied van re-integratie in van commerciële dienstverleners. Het grootste gedeelte van deze btw op kosten van re-integratietrajecten wordt geboekt als kostprijsverhogend. Echter de Rechtbank ‘s-Gravenhage heeft beslist dat de btw op kosten van re-integratietrajecten voor gemeenten wel compensabel is.
In 2016 zijn de projecten doorgenomen die binnen het Participatiebudget 2011/2012/2013 vallen. Voor de projecten inzake de jaren 2014/2015/2016 wordt deze exercitie nu uitgevoerd. De verwachting is dat we ongeveer 900.000 euro in totaal aan compensabele btw terug ontvangen. Hiervan is al 500.000 euro opgenomen in de Berap 2017. Een bedrag van 400.000 euro wordt toegevoegd aan het incidentele perspectief.

Ad 4. Eerder gerealiseerde bezuiniging
Door de verkoop van gronden Noordflank is de bezuinigingsopgave om te besparen op de rentekosten bij het grondbedrijf een jaar eerder gerealiseerd dan geraamd. Dit betekent een incidenteel voordeel.

Ad 5. Versterken weerstandsvermogen, verkorten hersteltermijn
Bij de begroting 2016 is besloten om de herstelperiode te verkorten door een jaarlijkse extra dotatie van 1,0 miljoen euro. Vanaf 2019 wordt deze dotatie structureel. In 2018 gaat deze ten laste van het incidentele perspectief.

Ad 6. Later realiseren bezuinigingen
Energie
In de begroting 2017 is opgenomen dat de bezuiniging op energiekosten vanaf 2019 ingevoerd wordt. In het perspectief was rekening gehouden met realisatie in 2018. Daarom brengen we deze taakstelling ten laste van het incidentele perspectief.

Veiligheidsregio
De taakstelling op de Veiligheidsregio wordt in 2018 niet gerealiseerd. Deze wordt voor het jaar 2018 ten laste van het incidentele perspectief gebracht.

Sourcing beheer openbare ruimte
In 2018 hebben we 450.000 euro opgenomen als besparingsverlies voor het niet tijdig realiseren van de taakstelling sourcing beheer openbare ruimte. De besparingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de te maken keuzes. Deze zullen in de komende periode voorgelegd worden. Om de discussie te kunnen voeren brengen we het bezuinigingsbedrag voor 2018 ten laste van het incidentele perspectief.

Ad 7. Incidentele mutaties Perspectiefnota 2017
Bij de Perspectiefnota 2017 is een voor aantal onderwerpen incidenteel budget voor 2018 beschikbaar gesteld. Hierbij gaat het om:

 • Organiseren verkiezingen (130.000 euro)
 • Archief (60.000 euro)
 • Uitvoeringsprogramma binnenhavenvisie (30.000 euro)
 • Ontwikkelbudget Omgevingsdienst Twente (100.000 euro)
 • Invoering Omgevingswet (250.000 euro)

Deze budgetten worden gecorrigeerd op het structurele perspectief (zie structurele perspectief) en ten laste van het incidentele perspectief gebracht.

Ad 8. Erfgoedbeleid (Amendement 2)

Het college de opdracht te geven om erfgoednota “Zichtbaar verleden” ter besluitvorming aan de raad aan te bieden, en bij de Perspectiefnota 2018 structurele dekking voor het erfgoedbeleid aan te geven.

Doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie
De doorontwikkeling van de organisatie staat in het teken van de ambitie om resultaten en effecten “buiten” te plaatsen boven het werk “binnen”. Dit vanuit het inzicht dat in Almelo het vertrouwen in de organisatie en bestuur te laag zijn. In deze verandering is het aan management, medewerkers, college, griffie en raad om in het belang van de burger en de stad buiten formele kaders te stappen en meer dan thans resultaat- en oplossingsgericht te gaan werken. Gedrag en houding zijn dan ook kritieke succesfactoren. Om dit te bereiken is een proces nodig dat zich kenmerkt door evenwicht tussen bouwen en breken en een aanpak waarbij medewerkers zich bewust worden van het “waarom” van de nieuwe werkwijze door o.a. werkende weg aan de hand van inhoud te kijken wat de beste handelwijze is. Parallel is een ontwikkelprogramma nodig. De uitkomst van de doorontwikkeling moet ertoe leiden dat:

 1. Programmasturing en Stadsdeelmanagement bijdragen aan het herwinnen en vergroten van het vertrouwen van de stad en daarmee tevreden burgers en bedrijven.
 2. Politiek en bestuur zo min mogelijk worden belast met operationele thema’s en uitvoeringsvraagstukken door de grotere thema’s van de stad in samenhang centraal te stellen.
 3. Politiek en bestuur zich optimaal ondersteund voelen in hun taken en verantwoordelijkheden en hun rol en positie richting de burgers kunnen versterken.
 4. Er sprake is van een organisatie waarvan de basis op orde is waardoor de kwaliteit van functioneren en de dienstverlening toenemen.
 5. De bedoeling en de burger staan centraal en medewerkers als creatief eigenaar de ruimte (durven te) nemen om een vraagstuk doeltreffend op te lossen.
 6. Structuur en managementstijl dit proces ondersteunen en er een duidelijke koers en richting is op basis van helder verwachtingsmanagement en inspirerende sturing: heldere kaders.
 7. Er een wendbare en toekomstbestendige organisatie ontstaat die maatschappelijke veranderingen soepel aan kan.

Activiteit 2018

Kosten

1. Houding en gedrag
Het bewerkstelligen van houding en gedrag dat bijdraagt aan het effectiever willen zijn in de stad en beter aansluiten bij de belevingswereld van onze inwoners. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkeltrajecten.

434.000

2. Programma- en wijksturing
Effectief toepassen van de nieuwe sturingsprincipes waarbij raad, college en organisatie toegerust worden voor een effectieve invulling van ieders rol, taak en verantwoordelijkheid in het proces. Hierbij zal tevens een duidelijk accent liggen op wat dat betekent voor gedrag en houding van de voormelde actoren en de spelregels die daarbij horen. Denk aan ontwikkeling raad en programma- en wijkmanagers.

368.000

3. Communicatie
Verhogen van draagvlak en draagkracht van de alle betrokkenen en het helpen bij het scheppen van de randvoorwaarden voor een succesvolle kanteling van de werkwijze en de organisatie alsmede de relatie met de stad.

122.000

4. Mobiliteit, flexibiliteit en wendbaarheid
Inzetten van instrumentarium waarbij de inzet is om een flexibele organisatie te creëren. “Loopbaanontwikkeling” en het adagium “ Van werk naar werk”.

685.000

5. Herstructurering Organisatie en Processen
De organisatie toe te rusten ten aanzien van het oplossen en inbedden van veranderkundige, organisatorische en procesmatige vraagstukken.

230.000

6. Herstructurering bedrijfsvoering en control functie. De basis op orde.
Treffen van maatregelen die er toe moeten leiden dat de informatiehuishouding steeds volwaardig aan de informatiebehoefte voldoet, een nog betere pro actieve sturing mogelijk is en de organisatie permanent in control is.

35.000

TOTAAL GENERAAL VOOR 2018

1.874.000

Wij stellen voor om voor 2018 een bedrag van 1,874 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de organisatieontwikkeling. Zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2017 wordt dit bedrag onttrokken aan de Algemene Reserve.