Ontwikkeling tarieven

De tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffingen zijn berekend op basis van 100% kostendekking. Hierbij is op te merken dat het tarief voor de afvalstoffenheffing in 2018 met 8% daalt. Het tarief voor rioolrecht is gestegen met 6% zoals afgesproken in het vGRP. De overige tarieven stijgen met een inflatiepercentage van 1,4%. Uitzondering daarop zijn de verhoging van de OZB-opbrengst met 370.000 euro conform afspraak uit de Perspectiefnota 2015 en de tarieven die het rijk vaststelt (rijbewijs, paspoort).

De gemiddelde woonlasten voor burgers met een eigen woning blijven gelijk ten opzichte van vorig jaar. Amendement 32a. De afvalstoffenheffing 2018 vast te stellen op € 252, in combinatie met het zonder verdere heffing kunnen storten van grof vuil tot 500 kg/jaar op gemeentelijk depot, gevestigd op de Turfkade (amendement 32A) . Het totaal van de woonlasten wordt niet verhoogd met het inflatiepercentage.

Van de tarieven en heffingen die hoogstens kostendekkend mogen zijn hebben wij een overzicht gemaakt van de lasten en baten per taakveld. Bij al deze belastingsoorten wordt aan de norm van het dekkingspercentage van maximaal 100% voldaan. Wel constateren wij dat o.a. de kosten van de dienstverlening niet volledig worden gedekt uit de leges. In ons programma dienstverlening – op weg naar 2020 – is het kostendekkend maken van onze dienstverlening één van de strategische vertrekpunten. Meer toelichting over de tarieven is opgenomen in de paragraaf 5.1 Lokale heffingen.