Herstel eigen vermogen

In de begroting is het herstelplan voor de aanvulling van het eigen vermogen opgenomen. Het doel is om de herstelperiode zo kort mogelijk te houden. Hiervoor zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • Structureel 1,0 miljoen euro toe te voegen voor sneller herstel. Dekking ten laste van de investeringsagenda of uit aanvullende zoekrichtingen.
  • Incidentele baten worden ingezet om de herstelperiode te verkorten. Hierbij zijn met name genoemd de (netto) opbrengst van de verkoop van aandelen en de (extra) verkoopopbrengst van grondverkopen.

In de begroting wordt het overzicht van herstel van het eigen vermogen opgenomen. Hierin vindt een actualisatie plaats van het herstelplan ten opzichte van de perspectiefnota.
De actualisatie betekent dat de gevolgen van de Berap 2017 zijn verwerkt. Dit betekent een verslechtering van het herstelplan met ongeveer een half jaar. Ook het beslag van de kosten 2018 voor de organisatieontwikkeling (2,0 miljoen) betekenen een verslechtering. Ten opzichte van de oorspronkelijke planning (begroting 2016) liggen we nog circa 1 jaar voor.

Eigen vermogen aangezuiverd in 2020
Het eigen vermogen zal in de loop van 2020 aangezuiverd zijn. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de totale bezuinigingsopgave gerealiseerd wordt. In bovenstaande grafiek is nog geen rekening gehouden met de consequenties van de verkoop van aandelen. Dit kan een positief effect hebben op de herstelperiode. Zodra het eigen vermogen is aangezuiverd kunnen nieuwe keuzes gemaakt worden over de structurele toevoeging aan het eigen vermogen (5,4 miljoen euro).

Overzicht van herkomst en besteding gemeentelijke baten en lasten

Kostensoort

Bedrag

%

niet in te delen lasten

4.620

2%

salarissen en sociale lasten

42.720

16%

belastingen

1.103

0%

rente en afschrijvingen

6.725

2%

goederen en diensten

104.410

38%

overdrachten

93.830

35%

verrekeningen

18.515

7%

Totaal

271.923

100%

Kostensoort

Bedrag

%

inkomsten projecten

5.074

2%

dividend en rente

4.069

2%

diverse inkomsten

28.041

10%

verrekeningen

6.669

2%

eigen heffingen

29.818

11%

rijksbijdragen

42.661

16%

algemene uitkering

155.597

57%

Totaal

271.923

100%